Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 101632
262/2006 Sb. Zákoník práce 55366
40/2009 Sb. Trestní zákoník 29325
183/2006 Sb. Stavební zákon 28743
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27452
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 27138
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 26519
500/2004 Sb. Správní řád 25330
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 23636
128/2000 Sb. Zákon o obcích 21416
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 20550
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 19704
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 18758
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18084
141/1961 Sb. Trestní řád 15348
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 14377
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14037
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13134
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12383
561/2004 Sb. Školský zákon 12140
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11654
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11236
254/2001 Sb. Vodní zákon 10373
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9901
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 9711
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 9039
280/2009 Sb. Daňový řád 8675
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8647
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 8395
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8288
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8131
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7842
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7820
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7779
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 7448
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7442
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 7260
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7248
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7040
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6844
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6756
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6426
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6363
458/2000 Sb. Energetický zákon 6333
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6154
121/2000 Sb. Autorský zákon 5953
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5939
150/2002 Sb. Soudní řád správní 5759
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5706
1/1993 Sb. Ústava České republiky 5419
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5336
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 5335
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5288
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5273
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5248
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 5224
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5201
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5195
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5056
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 5003
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 4952
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4910
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4846
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4802
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 4779
120/2001 Sb. Exekuční řád 4728
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4514
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4317
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4296
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4219
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4164
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4143
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 4044
255/2012 Sb. Kontrolní řád 4019
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3965
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3888
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3820
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3789
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3730
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3728
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3713
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3708
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3663
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3642
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3636
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3629
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3590
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3527
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3519
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3364
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 3363
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3355
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3329
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3309
289/1995 Sb. Lesní zákon 3245
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3236
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3226
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3222
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 3100
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3076
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3051
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3043
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3022
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3005
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3001
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2997
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2984
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2948
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2926
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 2915
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2902
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2884
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2854
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2800
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2768
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 2721
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2718
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2716
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2664
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2640
Přesunout nahoru