Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 71769
262/2006 Sb. Zákoník práce 47913
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 31823
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 25462
40/2009 Sb. Trestní zákoník 24750
183/2006 Sb. Stavební zákon 22072
500/2004 Sb. Správní řád 20396
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 19171
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 18332
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 17950
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 16296
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 13217
128/2000 Sb. Zákon o obcích 13149
141/1961 Sb. Trestní řád 12986
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 12765
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12371
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 11816
561/2004 Sb. Školský zákon 10942
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 10297
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 9680
254/2001 Sb. Vodní zákon 8933
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 8658
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 8455
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 8348
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 8080
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 7999
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 7852
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 7656
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7411
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7034
280/2009 Sb. Daňový řád 6994
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 6891
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6645
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 6614
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 6588
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6543
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 6444
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6233
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6146
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 5904
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5797
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 5793
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5739
121/2000 Sb. Autorský zákon 5470
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 5260
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 4942
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4872
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4844
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4827
177/1996 Sb. Advokátní tarif 4709
458/2000 Sb. Energetický zákon 4586
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4407
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4357
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 4252
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4084
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4054
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4001
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3989
289/1995 Sb. Lesní zákon 3943
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3918
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3905
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3831
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3830
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 3827
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3820
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 3814
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3780
120/2001 Sb. Exekuční řád 3767
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3710
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3674
254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 3650
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3541
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3525
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3518
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3440
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3380
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3357
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3324
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 3285
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 3266
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3262
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3260
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3227
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3214
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3167
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3125
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3096
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3047
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3013
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3001
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2981
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2932
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2892
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2878
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2867
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2863
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 2825
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 2794
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 2789
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2783
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 2768
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 2767
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2682
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2661
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2616
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2599
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2563
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2558
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2545
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2479
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 2457
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2453
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2436
240/2000 Sb. Krizový zákon 2431
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 2413
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 2410
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2398
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 2372
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 2338
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 2296
Přesunout nahoru