Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 99957
262/2006 Sb. Zákoník práce 56699
40/2009 Sb. Trestní zákoník 30466
183/2006 Sb. Stavební zákon 29316
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 28467
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27708
500/2004 Sb. Správní řád 24506
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 24300
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 23034
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 19281
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19067
141/1961 Sb. Trestní řád 17719
561/2004 Sb. Školský zákon 15829
128/2000 Sb. Zákon o obcích 15140
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 14770
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 13648
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13422
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 12531
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12352
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 12103
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10862
254/2001 Sb. Vodní zákon 9563
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9392
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 9051
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 8891
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8598
280/2009 Sb. Daňový řád 8396
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7577
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7370
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7307
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7253
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7206
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 7142
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7117
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 7111
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7020
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7015
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6432
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6278
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6256
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 6184
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6035
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5906
458/2000 Sb. Energetický zákon 5529
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5516
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5420
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5400
121/2000 Sb. Autorský zákon 5299
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5273
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5265
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5254
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5226
120/2001 Sb. Exekuční řád 5191
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5172
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5124
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5102
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 4994
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4981
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4894
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4860
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4837
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4792
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4779
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4760
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4550
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4320
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4315
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4312
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4309
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4274
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4257
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 4217
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4108
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4067
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3986
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3912
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3886
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3879
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3859
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3834
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3797
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3769
289/1995 Sb. Lesní zákon 3700
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3612
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3594
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3582
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3554
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3525
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3478
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3461
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 3461
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3428
240/2000 Sb. Krizový zákon 3409
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3356
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3268
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3225
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3183
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 3117
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3107
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3058
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2978
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2964
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2949
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2921
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 2902
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2886
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2880
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2878
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2794
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2787
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 2758
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2757
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2751
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2733
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2666
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 2653
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 2626
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2613
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2594
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2563
Přesunout nahoru