Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 104903
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 91754
262/2006 Sb. Zákoník práce 56622
40/2009 Sb. Trestní zákoník 32512
183/2006 Sb. Stavební zákon 30005
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 29631
500/2004 Sb. Správní řád 25589
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 23148
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 22907
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 22739
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19521
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 18629
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 18002
141/1961 Sb. Trestní řád 16953
128/2000 Sb. Zákon o obcích 16514
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 15815
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 15472
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 14820
561/2004 Sb. Školský zákon 13330
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13269
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 12341
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 11613
280/2009 Sb. Daňový řád 11145
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10397
254/2001 Sb. Vodní zákon 10243
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 9406
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8798
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8533
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8502
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 8259
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8167
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 8102
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7965
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7724
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7329
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7197
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7049
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 7045
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6908
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6876
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6849
458/2000 Sb. Energetický zákon 6658
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6556
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5891
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5850
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5841
120/2001 Sb. Exekuční řád 5569
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5438
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5411
121/2000 Sb. Autorský zákon 5289
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5205
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5154
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 5111
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5079
1/1993 Sb. Ústava České republiky 5064
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 5022
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4969
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4944
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4835
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4828
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4808
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4708
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4704
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4603
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4528
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4476
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4453
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4379
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4350
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4323
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4213
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4187
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4167
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4137
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4091
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4060
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4053
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3953
289/1995 Sb. Lesní zákon 3903
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3824
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3739
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3714
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3697
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3652
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3647
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3611
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3599
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3483
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3437
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3268
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3232
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3217
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3208
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3107
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3097
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3077
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3038
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3011
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3004
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 2995
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2993
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2972
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 2970
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2964
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2945
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2914
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2855
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2847
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2829
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2823
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 2773
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2746
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2730
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2727
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2687
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 2616
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2605
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2604
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 2586
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 2582
Přesunout nahoru