Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 88606
262/2006 Sb. Zákoník práce 47059
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31477
183/2006 Sb. Stavební zákon 26517
40/2009 Sb. Trestní zákoník 22625
500/2004 Sb. Správní řád 22225
128/2000 Sb. Zákon o obcích 22184
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 19916
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 19694
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 18791
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17081
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 16532
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16122
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 15753
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 14314
561/2004 Sb. Školský zákon 13025
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12628
141/1961 Sb. Trestní řád 12257
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 10982
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 10384
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 10290
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 9909
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 9880
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 9794
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 9192
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8721
177/1996 Sb. Advokátní tarif 8462
254/2001 Sb. Vodní zákon 8301
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8226
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7912
280/2009 Sb. Daňový řád 7774
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7646
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7602
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7289
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7189
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6703
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6559
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6419
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6345
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6239
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6175
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5865
121/2000 Sb. Autorský zákon 5734
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5719
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 5499
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5483
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5384
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5154
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5117
458/2000 Sb. Energetický zákon 5110
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5032
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4964
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 4960
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4815
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4801
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4717
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4712
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4616
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4537
120/2001 Sb. Exekuční řád 4490
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4448
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4443
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4394
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4191
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4130
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4125
289/1995 Sb. Lesní zákon 4049
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3970
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3964
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3842
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 3833
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3812
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3768
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3766
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3765
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3567
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3556
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3514
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 3472
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3385
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3354
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3259
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3214
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3119
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3084
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3023
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3021
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2945
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2930
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2926
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2904
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2869
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2854
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2843
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2811
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2732
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2713
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2667
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2662
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2641
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2578
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2577
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2573
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2557
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2517
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2496
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2494
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2489
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2484
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2437
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2370
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2361
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2350
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2345
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2298
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2275
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2275
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2256
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2253
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 2250
Přesunout nahoru