Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 107351
262/2006 Sb. Zákoník práce 57481
128/2000 Sb. Zákon o obcích 33392
183/2006 Sb. Stavební zákon 33023
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 32446
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 31804
40/2009 Sb. Trestní zákoník 29534
500/2004 Sb. Správní řád 27941
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 25414
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 25254
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 20685
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 20502
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 20259
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 16618
141/1961 Sb. Trestní řád 15138
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 14298
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14252
561/2004 Sb. Školský zákon 13675
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12952
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 12824
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 12792
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 12206
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12201
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 12104
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11182
254/2001 Sb. Vodní zákon 10054
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9959
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9488
280/2009 Sb. Daňový řád 9257
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8709
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 8631
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8291
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 8067
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 7914
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7813
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7601
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7556
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7547
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7401
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 7172
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6921
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6645
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 6557
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6407
256/2013 Sb. Katastrální zákon 6388
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6355
121/2000 Sb. Autorský zákon 6347
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 6079
458/2000 Sb. Energetický zákon 6032
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 6006
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5936
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5844
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5791
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5708
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5614
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5376
150/2002 Sb. Soudní řád správní 5368
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5366
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5352
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5339
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5331
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5068
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 5002
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4978
120/2001 Sb. Exekuční řád 4960
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4843
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4665
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4585
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4531
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4492
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4457
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 4341
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4332
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4228
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4171
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4099
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4036
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3937
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3910
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3896
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3863
289/1995 Sb. Lesní zákon 3783
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3781
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3737
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3709
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3695
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 3688
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3685
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3621
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3605
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3570
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3540
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3539
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3530
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 3495
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3463
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3429
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3408
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3399
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3375
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3334
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 3291
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3288
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3241
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3208
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 3171
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3147
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3066
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3017
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2942
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2926
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2925
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2901
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2866
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 2843
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 2823
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2798
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2776
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2755
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2729
Přesunout nahoru