Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 83010
262/2006 Sb. Zákoník práce 44393
183/2006 Sb. Stavební zákon 26322
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26071
40/2009 Sb. Trestní zákoník 25638
500/2004 Sb. Správní řád 23039
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 22268
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 19877
561/2004 Sb. Školský zákon 17156
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 16921
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 15686
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 14663
141/1961 Sb. Trestní řád 14058
128/2000 Sb. Zákon o obcích 13478
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 13265
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11476
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11338
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 11146
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10938
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 10635
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10569
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9162
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9143
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8665
280/2009 Sb. Daňový řád 7788
254/2001 Sb. Vodní zákon 7618
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7374
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7369
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7212
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6877
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6551
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6384
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 6342
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6155
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6153
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 6109
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6108
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5884
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5593
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5339
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 5314
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 5313
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5194
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5086
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 5026
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4993
121/2000 Sb. Autorský zákon 4976
177/1996 Sb. Advokátní tarif 4912
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4855
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 4846
458/2000 Sb. Energetický zákon 4804
120/2001 Sb. Exekuční řád 4785
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4697
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4647
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4558
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4457
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4439
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4432
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4407
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4361
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 4327
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4227
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4183
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 4172
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4169
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4116
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 4060
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4037
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4005
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3874
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3785
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3772
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3749
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3749
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3740
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3566
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3535
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3528
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3513
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3478
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 3448
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3404
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3393
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3360
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3349
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3278
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3271
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3189
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3185
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3154
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 3139
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3114
289/1995 Sb. Lesní zákon 3094
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3055
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 3038
240/2000 Sb. Krizový zákon 2987
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2964
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2947
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2892
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2862
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2829
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2808
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 2782
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2712
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2698
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2641
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 2627
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 2604
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2601
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2596
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 2554
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2490
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 2484
166/1999 Sb. Veterinární zákon 2448
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 2448
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2435
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2433
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2428
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 2421
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 2406
Přesunout nahoru