Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 94663
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 67278
262/2006 Sb. Zákoník práce 60657
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31197
183/2006 Sb. Stavební zákon 30530
40/2009 Sb. Trestní zákoník 29096
500/2004 Sb. Správní řád 25688
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 24573
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 21187
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 21051
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 20198
128/2000 Sb. Zákon o obcích 18333
141/1961 Sb. Trestní řád 16839
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16121
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 15604
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15588
561/2004 Sb. Školský zákon 15583
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 14596
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 14260
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14195
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 13064
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10702
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 10573
254/2001 Sb. Vodní zákon 10532
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 10393
280/2009 Sb. Daňový řád 10079
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 10023
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 9478
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8981
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8849
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 8795
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 8158
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 8117
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 8114
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7841
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7696
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 7638
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7446
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7350
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 7254
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7166
458/2000 Sb. Energetický zákon 6989
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6817
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6621
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6232
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 6221
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 6200
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 6058
121/2000 Sb. Autorský zákon 5706
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5686
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5449
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 5382
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5368
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5354
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5346
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5282
120/2001 Sb. Exekuční řád 5156
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5111
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5093
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4990
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 4941
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4927
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4867
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4826
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4741
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4668
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4641
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4562
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4504
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4443
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4393
255/2012 Sb. Kontrolní řád 4389
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4381
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4370
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4364
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4361
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4359
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 4272
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4251
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4232
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 4123
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4113
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4083
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 4066
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4038
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3987
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 3809
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 3781
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3704
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3691
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 3669
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3647
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3646
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3639
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3595
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3580
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3541
289/1995 Sb. Lesní zákon 3533
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3507
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3501
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 3476
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3406
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3369
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3364
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3355
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3324
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3312
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 3285
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3275
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 3262
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3214
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3209
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3201
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3174
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 3149
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3141
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3133
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 3080
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3076
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3047
Přesunout nahoru