Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 62128
262/2006 Sb. Zákoník práce 35540
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 22804
183/2006 Sb. Stavební zákon 21800
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 20287
500/2004 Sb. Správní řád 15738
40/2009 Sb. Trestní zákoník 15037
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 14537
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 13736
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 12667
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 10516
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 10043
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 9721
561/2004 Sb. Školský zákon 8887
141/1961 Sb. Trestní řád 8821
128/2000 Sb. Zákon o obcích 8636
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8520
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 8410
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 7598
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 7327
254/2001 Sb. Vodní zákon 6990
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 6529
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 6478
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 6366
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 6134
280/2009 Sb. Daňový řád 6078
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5826
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 5631
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5594
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 5442
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5224
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 5140
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 4865
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4855
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 4650
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 4490
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 4244
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 4240
458/2000 Sb. Energetický zákon 4226
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 4198
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 4181
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4070
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 3985
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3955
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 3931
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 3924
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3846
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3844
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3827
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3819
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 3739
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 3702
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3684
120/2001 Sb. Exekuční řád 3649
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 3522
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3456
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3451
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3405
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3358
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 3323
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3199
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3172
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3154
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3142
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3121
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3109
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3005
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 2996
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2890
121/2000 Sb. Autorský zákon 2885
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 2860
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2793
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2790
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2790
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2781
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2772
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2712
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 2711
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2656
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 2639
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2620
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 2592
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 2546
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2522
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2454
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2447
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2426
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2412
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2395
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 2347
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2333
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2298
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2230
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2214
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2193
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2138
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2134
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2123
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2103
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2087
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2073
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2063
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2009
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2007
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 2005
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 1997
289/1995 Sb. Lesní zákon 1990
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 1982
1/1993 Sb. Ústava České republiky 1973
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 1961
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 1947
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 1937
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 1930
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 1823
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1822
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 1822
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 1791
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 1789
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 1786
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 1778
Přesunout nahoru