Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 89485
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 89162
262/2006 Sb. Zákoník práce 56257
183/2006 Sb. Stavební zákon 29237
40/2009 Sb. Trestní zákoník 26945
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26863
500/2004 Sb. Správní řád 23889
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 22572
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19485
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17076
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16317
561/2004 Sb. Školský zákon 15480
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 14928
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 14529
128/2000 Sb. Zákon o obcích 14106
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14075
141/1961 Sb. Trestní řád 13821
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 13315
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12901
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11413
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11384
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 10753
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 10557
280/2009 Sb. Daňový řád 9905
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9475
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 9321
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 9048
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8731
254/2001 Sb. Vodní zákon 8545
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 8031
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7842
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 7834
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7456
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7422
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7276
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7218
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6636
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 6629
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6533
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 6440
458/2000 Sb. Energetický zákon 6415
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6327
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6241
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6116
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5807
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 5791
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5772
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5485
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5481
120/2001 Sb. Exekuční řád 5285
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5277
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 5274
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 5142
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 5031
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5022
121/2000 Sb. Autorský zákon 4909
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4902
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4892
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4798
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 4783
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4769
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4762
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4736
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4681
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4678
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 4669
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4665
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4615
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4522
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 4488
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4466
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 4462
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4274
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 4232
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4224
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4130
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4121
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4119
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4000
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3968
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3917
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3866
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3848
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3829
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3807
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3694
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3675
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3642
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 3636
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3635
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3622
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3574
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3552
289/1995 Sb. Lesní zákon 3522
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3509
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3505
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3504
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3443
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3388
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3337
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 3327
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3313
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3290
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3244
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3152
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 3134
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3130
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3125
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3068
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 3047
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3018
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2903
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 2898
280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 2880
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2864
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 2862
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2833
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2819
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2811
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 2786
Přesunout nahoru