Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 73827
262/2006 Sb. Zákoník práce 43744
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27527
183/2006 Sb. Stavební zákon 26957
500/2004 Sb. Správní řád 19601
40/2009 Sb. Trestní zákoník 19356
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 18257
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 17835
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 17506
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 15401
561/2004 Sb. Školský zákon 14023
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 12879
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 12127
128/2000 Sb. Zákon o obcích 11764
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 11715
141/1961 Sb. Trestní řád 11682
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11041
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10817
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 10089
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 10057
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 9422
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 8745
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8555
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 8383
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 8073
254/2001 Sb. Vodní zákon 7990
289/1995 Sb. Lesní zákon 7595
280/2009 Sb. Daňový řád 7142
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7096
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6981
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6914
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6763
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 6470
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 6425
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6372
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 6221
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6141
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5819
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5568
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5405
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 5396
458/2000 Sb. Energetický zákon 5220
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5173
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5147
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 5101
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 4986
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4932
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4781
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4775
120/2001 Sb. Exekuční řád 4706
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4657
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4507
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4501
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4350
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4311
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4289
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4137
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4128
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4119
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4115
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4107
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4049
121/2000 Sb. Autorský zákon 4000
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3777
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3770
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3715
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3654
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3650
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3608
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3585
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3575
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3558
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3454
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3443
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3365
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3313
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3213
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3171
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3117
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3114
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3103
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3099
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3083
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3052
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3001
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2982
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 2957
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2906
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2742
1/1993 Sb. Ústava České republiky 2725
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2720
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2704
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2697
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2687
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2671
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2603
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2570
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2562
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2541
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2505
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2495
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2431
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2381
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2361
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2353
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 2299
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 2286
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2272
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2269
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2252
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2251
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 2249
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2226
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 2226
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2218
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2215
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2166
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2165
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2121
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 2113
Přesunout nahoru