Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 179 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
119/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 14.05.2019
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích 01.07.2000
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech 01.01.1992
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.03.2006
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě 01.11.2006
469/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností 01.01.2001
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
428/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 24.11.2005
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 01.07.2006
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 01.08.2010
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 01.01.2001
124/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2000
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2012
410/2006 Sb. Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy 23.08.2006
170/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2014
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 17.10.2013
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 01.07.2005
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.07.2006