Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1664 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 01.07.2002
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
79/2019 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese 21.03.2019
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
69/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01.08.2016
397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 01.01.2017
99/2004 Sb. Zákon o rybářství 01.04.2004
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
154/2000 Sb. Plemenářský zákon 01.01.2001
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 12.11.1997
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony 01.05.2004
333/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 31.12.1997
248/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 01.12.2018
58/2018 Sb. Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin 01.11.2018
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 01.03.2014
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.05.2004
157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 01.05.2004
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
244/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti 01.07.2002
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu 01.12.2013
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství 23.04.2004
417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin 01.01.2017
298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 01.01.2015
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 01.04.2004
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 07.09.2016
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 31.12.1997
245/2002 Sb. Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 01.07.2002
398/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici 01.07.2017
225/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 01.07.2008
13/1994 Sb. Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 24.01.1994
21/2013 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček 30.01.2013
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití 15.02.2004
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 01.09.2009
330/1997 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o potravinách a tabákových výrobcích pro čaj, kávu a kávoviny 31.12.1997
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2015
 
...