Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 298 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2016
137/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2016
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 01.09.2016
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 01.09.2016
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1990
31/1953 Sb. Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) 07.05.1953
168/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. 31.08.2018
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
49/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 01.09.1967
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.07.2006
214/2004 Sb. Zákon o zřízení Univerzity obrany 01.09.2004
195/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. 01.07.2012
58/1950 Sb. Zákon o vysokých školách 03.06.1950
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách 01.09.1980
343/2002 Sb. Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách 01.09.2002
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách 01.05.1966
81/1950 Sb. Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol 01.07.1950
276/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách 05.05.2004
361/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb. 01.09.2002
147/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
94/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961
210/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 01.09.2000
476/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 23.11.1990
158/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. 01.07.2006
322/2005 Sb. Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách 01.09.2005
27/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 01.05.1966
46/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách 06.10.1956
165/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb. 01.09.2014
404/2000 Sb. Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 01.01.2001
90/1966 Sb. Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol 03.12.1966
66/1953 Sb. Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických 31.07.1953
192/1994 Sb. Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 01.01.1995
96/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 22.09.1961
314/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity 28.09.1991
26/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 01.05.1966
108/1961 Sb. Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze 01.09.1961
58/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1958
40/1952 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol 05.09.1952
170/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů 02.09.1946
112/1950 Sb. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 26.07.1950
100/1946 Sb. Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty 17.05.1946
 
...