Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 292 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 01.01.2019
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 19.09.2009
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2006
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 01.01.2015
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.07.2005
323/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 01.01.2019
563/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.01.2007
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 01.07.2008
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících 01.01.1970
23/1963 Sb. Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci 06.03.1963
99/1961 Sb. Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence 28.09.1961
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 01.01.2016
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 01.01.1978
17/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb 12.03.1970
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 07.08.1999
o1/c33/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace územních statistických jednotek 01.01.2000
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků 28.12.1972
108/1951 Sb. Zákon o organisaci národohospodářské evidence 27.12.1951
218/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.01.2018
431/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) 01.01.2004
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce 01.01.1994
91/1948 Sb. Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy 04.05.1948
429/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů 15.12.2008
o2/c68/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání 01.09.1998
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
 
...