Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 280 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě 31.03.2005
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
105/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 22.04.2011
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
206/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.08.2009
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 01.05.2005
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.08.2011
374/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2008
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 01.01.2007
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24.06.2014
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 01.06.2006
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 01.01.1993
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
118/1951 Sb. Nařízení ministra financí o notářských poplatcích 01.01.1952
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
19/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2012
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2012
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 30.09.2017
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.01.2006
 
...