Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 124 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě 01.01.2001
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
173/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.12.2018
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 01.01.2001
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví 01.02.1949
301/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 01.07.2009
11/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2001
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
11/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů 01.02.1949
62/1961 Sb. Zákon o organizaci soudů 06.07.1961
22/1954 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů 17.05.1954
303/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2012
192/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád) 01.01.1951
314/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2008
216/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 20.06.2008
25/1949 Sb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.02.1949
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
36/1964 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců 28.02.1964
213/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska 14.03.1946
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 09.01.1947
95/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydává jednací řád pro soudy 01.01.1953
284/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou č. 303/2011 Sb. 30.08.2012
438/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
217/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 20.07.2009
o1/c51/1992 Sb. Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky 26.03.1992
436/1991 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.11.1991
93/1952 Sb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.01.1953
23/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují 01.04.1951
8/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů 27.01.1949
79/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské 12.10.1945
350/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 13.10.2005
40/1960 Sb. Zákon o provedení nové územní organizace soudů 11.04.1960
104/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci 01.01.1954
13/1950 Sb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove 01.03.1950
204/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace 01.01.1948
236/1946 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
46/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkám pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby 14.03.1946
171/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.09.1993
41/1960 Sb. Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů 11.04.1960
193/1950 Sb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári 01.01.1951
324/1948 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce 31.12.1948