Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 63 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
464/2012 Sb. Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 01.01.2013
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
178/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 01.01.2016
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
222/1946 Sb. Poštovní zákon 12.01.1947
286/2004 Sb. Vyhláška o základních službách držitele poštovní licence 07.05.2004
153/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2010
78/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.01.1990
150/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku 24.11.1950
151/1949 Sb. Zákon o Československé poště, národním podniku 01.07.1949
258/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 04.12.2014
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2013
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky 01.06.2007
152/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku 01.07.1949
225/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 20.08.2003
85/1982 Sb. Vyhláška Ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
8/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon 31.01.1950
466/2012 Sb. Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 01.01.2013
135/1949 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 10.06.1949
220/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 01.07.1946
111/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje vl. nař. č. 16/1927 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty 01.08.1945
5/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952 01.07.1953
151/1950 Sb. Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku 24.11.1950
240/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon 03.12.1949
70/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 07.05.1947
236/1946 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 01.09.2017
465/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 01.01.2013
203/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 01.07.2016
432/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby 01.01.2013
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2005
225/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 26.07.2000
17/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním 01.03.1967
237/1946 Sb. Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
203/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires) 10.08.1945
114/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské 10.11.1945
404/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 01.01.2018
135/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby 01.01.1981
223/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon) 12.01.1947
142/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vl. nař. č. 62/1933 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby 01.12.1945
434/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 01.01.2013
5/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 10.01.2002
28/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 25.01.2001
59/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.03.1991
319/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
212/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 01.10.2013
512/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění 01.01.2006