Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 314 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
324/2016 Sb. Zákon o biocidech 18.10.2016
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 01.04.2017
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2006
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 13.07.2018
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva 01.01.2001
129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 18.04.2012
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 24.11.2015
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin 01.02.2001
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2017
147/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023 01.08.2018
89/2006 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy 20.03.2006
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 01.02.2012
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
98/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 01.03.2005
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
254/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 01.10.2010
80/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 05.06.2018
206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 01.07.2012
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
356/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech 16.10.2008
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 07.04.1949
451/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 01.01.2001
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2009
148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 22.06.2003
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele 26.04.1996
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 01.09.1995
229/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. 15.08.2017
61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 15.03.2011
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 30.11.1998
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
9/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.01.2009
101/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích 26.05.1948
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 01.01.2006
151/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři 26.04.2005
256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2011
68/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
62/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
3/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky 24.01.2018
 
...