Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 947 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
330/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
302/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
225/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
289/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
28/1946 Sb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
262/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. 01.07.2006
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
276/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
266/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 29.11.2018
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
35/1960 Sb. Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech 11.04.1960
72/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19.05.2018
178/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 01.06.2002
75/1948 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 24.04.1948
480/1991 Sb. Zákon o době nesvobody 29.11.1991
368/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích 05.09.1990
243/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 19.02.2014
 
...