Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 961 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 02.03.2019
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
116/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
124/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
178/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 01.06.2002
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
113/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. 01.07.2006
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
225/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
80/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. 05.03.2002
25/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 01.02.2019
289/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
144/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady 09.04.1992
76/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody 29.04.1946
109/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
27/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
...