Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 2189 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
11/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
178/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 16.08.2018
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
316/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
55/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 18.03.2017
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
45/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin 16.03.1999
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
95/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních 04.06.1983
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
160/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
98/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení 05.06.2018
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
 
...