Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1127 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
25/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 01.02.2019
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 02.03.2019
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
16/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 21.01.2019
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
289/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
422/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2004
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
55/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
76/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
 
...