Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 846 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 01.03.2014
336/2018 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 01.01.2019
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
192/2018 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2018
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2015
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 03.12.1999
560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 01.01.2007
97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 15.03.1993
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 01.03.2017
76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 15.04.2015
12/2002 Sb. Zákon o státní pomoci při obnově území 16.01.2002
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
58/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2019
474/2017 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 01.01.2018
57/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 01.03.2019
182/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.01.1989
74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 15.04.2015
450/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách 21.12.2009
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění 01.01.2011
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
296/2010 Sb. Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace 01.11.2010
43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2018
245/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2018
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 01.01.2016
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
 
...