Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 4975 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 30.07.1999
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 01.01.2003
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 01.12.2018
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2010
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty 01.01.2003
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.2010
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2018
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 22.04.1993
 
...