Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 198 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění 01.01.2011
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 01.10.2011
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
241/2005 Sb. Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 01.07.2005
471/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.01.2018
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky 01.01.1991
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.01.2014
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
155/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou 30.11.1995
92/1946 Sb. Devisový zákon 15.05.1946
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
78/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády 01.04.2016
73/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.04.2013
77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 15.03.2008
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
233/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 01.01.1947
227/2008 Sb. Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí 01.07.2008
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
48/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 01.06.1967
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.01.1946
299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2016
95/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv 15.05.1946
102/2002 Sb. Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací 29.03.2002
151/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
305/1995 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 01.01.1996
94/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 01.01.1954
144/1949 Sb. Zákon o oddlužení svazků lidové správy 11.06.1949
302/1948 Sb. Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy 01.01.1949
281/1948 Sb. Zákon o výkonu finanční správy národními výbory 24.12.1948
249/1946 Sb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 01.01.1946
491/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky 01.01.2001
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 01.01.1949
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
151/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání 28.08.1947
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
73/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 17.05.1947
33/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků 25.03.1947
174/1946 Sb. Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 30.09.1946
73/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs 25.04.1946
116/2017 Sb. Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 28.04.2017
406/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
420/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000 08.12.2000
58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 08.04.2000
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách 01.07.1970