Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 377 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
132/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
74/2019 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 05.07.2201
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
65/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 22.03.2019
129/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
553/1992 Sb. Úmluva o předávání odsouzených osob 01.07.1985
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 23.05.1984
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 14.12.2004
176/1960 Sb. Dohoda o přijetí technických pravidel pro kolová vozidla 11.07.1960
446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 23.12.2008
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
96/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 06.05.1972
75/1947 Sb. Londýnská dohoda o německých patentech 30.11.1946
187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 01.09.2018
 
...