Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 72 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 01.01.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 27.06.2013
218/1949 Sb. Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 01.11.1949
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 01.09.1991
298/1990 Sb. Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 19.07.1990
217/1949 Sb. Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní 17.10.1949
4/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech 13.01.2003
219/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem 01.11.1949
121/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství 01.04.1950
383/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 01.01.2014
495/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb. 23.12.2005
232/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o církvích a náboženských společnostech 06.06.2002
571/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 28.12.1990
228/1949 Sb. Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní 04.11.1949
14/1948 Sb. Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských 17.02.1948
55/2013 Sb. Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
10/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991 Sb. 24.01.2008
192/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností 01.06.1992
566/2006 Sb. Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 01.01.2007
338/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 01.08.1991
112/1950 Sb. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 26.07.1950
17/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
586/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2003
86/1993 Sb. Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností 01.03.1993
r1/c96/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.09.1991
452/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství 05.11.1991
163/1990 Sb. Zákon o bohosloveckých fakultách 10.05.1990
223/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem 01.11.1949
123/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 01.05.2004
522/1992 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb. 20.11.1992
o3/c61/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 06.09.1990
16/1990 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 23.01.1990
123/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách 21.08.1950
222/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem 01.11.1949
388/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
636/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
68/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2002
r1/c93/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.08.1991
572/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla 01.01.1991
68/1948 Sb. Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních 01.12.1945
465/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
161/1992 Sb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností 01.04.1992
578/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností 01.01.1991
536/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďování a činnosti církevných škôl 21.12.1990
221/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem 01.11.1949