Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Začátek procesu 11.05.2016
Poslední změna 28.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Historie procesu

Vláda

11.05.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.06.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
05.10.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

05.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
31.05.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

09.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
20.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

21.06.2017Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 183/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..

Návrh provádí předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh mění předpis(y)

231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
289/1995 Sb.Lesní zákon
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
279/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných u..
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
179/2006 Sb.Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
91/1996 Sb.Zákon o krmivech
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
408/2000 Sb.Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
585/2004 Sb.Branný zákon
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
257/2001 Sb.Knihovní zákon
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
44/1988 Sb.Horní zákon
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
254/2001 Sb.Vodní zákon
214/2002 Sb.Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
500/2004 Sb.Správní řád
458/2000 Sb.Energetický zákon
477/2001 Sb.Zákon o obalech
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
594/2004 Sb.Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího..
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
141/1961 Sb.Trestní řád
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
202/2012 Sb.Zákon o mediaci
272/2013 Sb.Zákon o prekursorech drog
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
255/2012 Sb.Kontrolní řád
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
247/2006 Sb.Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
376/2015 Sb.Zákon o ukončení důchodového spoření
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
526/1990 Sb.Zákon o cenách
21/1992 Sb.Zákon o bankách
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
122/2004 Sb.Zákon o válečných hrobech a pietních místech
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
256/2013 Sb.Katastrální zákon
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
148/2003 Sb.Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a z..
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
505/1990 Sb.Zákon o metrologii
150/2002 Sb.Soudní řád správní
70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (..
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
350/2011 Sb.Chemický zákon
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
213/2011 Sb.Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (záko..
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících
254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
325/1999 Sb.Zákon o azylu
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
321/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkovýc..
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
296/2008 Sb.Zákon o lidských tkáních a buňkách
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
183/2006 Sb.Stavební zákon
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
46/2000 Sb.Tiskový zákon
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
285/2002 Sb.Transplantační zákon
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství
128/2000 Sb.Zákon o obcích
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách ČR
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
129/2000 Sb.Zákon o krajích
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
242/2016 Sb.Celní zákon
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
101/2001 Sb.Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
120/2001 Sb.Exekuční řád
297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
539/1992 Sb.Puncovní zákon
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
324/2016 Sb.Zákon o biocidech
61/1997 Sb.Zákon o lihu
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
223/2016 Sb.Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
166/1999 Sb.Veterinární zákon
240/2000 Sb.Krizový zákon
121/2000 Sb.Autorský zákon
257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků