Přejít na PLUS
Řazení
1907 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Novela stanovuje sankční povinnosti v souladu se změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč

Na základě vyhlášky má dojít k vydání pamětní mince s hradem Veveří v hodnotě 5000,- Kč.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Evropské Komise.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela napravuje dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy.

Poslední změna: 21.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Novela výslovně uvádí, že prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury lze použít na financování výstavby, modernizaci či opravy nejen dálnic a silnic ve vlastnictví státu, ale i silnic II. a III třídy.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti...

Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.

Poslední změna: 14.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Hlavním cílem je zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách.

Poslední změna: 11.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Novela do českého matričního práva přivádí novinku v podobě stanovení způsobu označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s příslušnými dokumenty.

Poslední změna: 11.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Novela stanovuje podmínky a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. 

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů

Cílem návrhu nařízení je podpora obcí, resp. svazků obcí, formou dotací na investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních byt a  úvěrů na výstavbu dostupných nájemních bytů.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Cílem návrhu je úprava rozdělení prací podle míry ztěžujících podmínek u zdravotnických pracovníků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 332/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Poslední změna: 15.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Novela vyhlášky usiluje o zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů, aby byly odstraněny pochybnosti o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci jsou významnými informačními systémy a bylo tak možné zajistit fungování orgánů veřejné moci, výkon jejich působnosti, a celkově efektivně chránit kyberprostor České republiky.

Poslední změna: 02.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Cílem návrhu zákona je stanovit výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce na 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Poslední změna: 20.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení

Novela optimalizuje částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek, a motivuje je tak k dosahování vyššího příjmu, na němž by participovali i věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.

Poslední změna: 07.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy

Implemetnace směrnice EU.

Poslední změna: 11.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Tato vyhláška nahrazuje původní vyhlášku č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Novela nařízení vlády reflektuje závěry auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ.

Poslední změna: 03.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela zákona upravuje promlčení odpovědnosti.

Poslední změna: 13.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Novela upravuje procedurální pravidla reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Cílem návrhu je uvést předmětnou právní úpravu do aktuálního stavu s novelou z listopadu 2018 a upravit další dílčí otázky jako způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerální olejů a způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.

Poslední změna: 07.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Cílem návrhu zákona je umožnit zohledňování zákonem chráněných zájmů v případech umisťování a realizací nových stavebních záměrů v okolí objektů, ve kterých se nachází nebezpečná látka.

Poslední změna: 11.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Na aktuální seznam bezpečných zemí původu pro účely správního řízení ve věci mezinárodní ochrany vyhláška doplňuje 12 nový zemí.

Poslední změna: 19.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny.

Poslední změna: 19.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5.

Poslední změna: 19.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Cílem vyhlášky je stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 333/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády upravuje částky životního a existenčního minima v souladu s vývojem spotřebitelských cen.

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Transpozice směrnice EU.

Poslední změna: 27.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Novela vyhlášky stanovuje formu, strukturu, provedení a způsob umístění nově zavedené registrační značky elektrického vozidla. 

Poslední změna: 17.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání

Novela zvyšuje od 1. ledna 2019 služební tarify vojáků z povolání o dvě procenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 305/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Zákon nově stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát.

Poslední změna: 20.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Novela reaguje především na praktickou potřebu upravit některá ustanovení vyhlášky, tak jak ukázala dosavadní praxe.

Poslední změna: 13.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Vyhláška upravuje podíl výše odměn, který bude započítán na výživné, které je povinna platit osoba ve výkonu trestu.

Poslední změna: 26.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)

Navržená právní úprava má za cíl zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň má dojít k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.

Poslední změna: 17.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Cílem návrhu je sjednocení technických požadavků na některé druhy plavidel.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MInisterstva dopravy kterou se provádí zákon o civilním letectví

Návrh vyhlášky zejména mění a rozšiřuje charakteristiku jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení a aktualizuje ustanovení týkající se databáze o terénu a překážkách.

Poslední změna: 10.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Nová úprava rozšiřuje ochranu pro orla královského v oblasti Soutok-Tvrdonicko.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Novela má za cíl navázat výdělek osob ve výkonu trestu na výši minimální mzdy.

Poslední změna: 26.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Nařízení vlády upravuje a sjednocuje délky doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření.

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Cílem nařízení vlády je prohlášení vybrané kulturní památky za národní kulturní památku – konkrétně Usedlosti Bertramka.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti

Nařízení vlády je zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, které vzešly ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2018 a aplikační praxe. 

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 17.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o návykových látkách

Novela má za cíl legalizovat pěstování a předávání malého množství konopí za přesně stanovených podmínek.

Poslední změna: 17.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády navyšuje výdaje bezpečnostních sborů v oblasti platů a souvisejícího pojistného.

Poslední změna: 20.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je upravit skutkovou podstatu přestupku spočívající v zakrývání nebo skrývání obličeje nebo jeho části na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikaci osoby.

Poslední změna: 12.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
...