Přejít na PLUS
Řazení
1744 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů...

Vyhláška stanovuje základní požadavky pro strategické hlukové mapování, které je Česká republika povinna provádět na základě Smlouvy o fungování Evropské unie.

Poslední změna: 13.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní

Návrh upravuje nové povinnosti při znehodnocování zbraní, nové omezení pro výrobu zbraní typu „D“ a upravuje povinnosti České republiky v souvislosti s historickými zbraněmi a jejich pohybem.

Poslední změna: 09.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Vyhláška přizpůsobuje požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství.

Poslední změna: 08.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

Nařízení vlády stanoví pouze prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Poslední změna: 08.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Novela vypouští interní audit z okruhu správních činností, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti.

Poslední změna: 08.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a zákon č. 234/2017 Sb., o státní službě

Zákon ukončuje činnost Etické komise k určitému datu a převádí její dosavadní působnost na ministra obrany. 

Poslední změna: 06.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o technických silničních kontrolách

Novela vyhlášky reaguje na novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 03.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Novela vyhlášky reaguje na novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 03.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Vyhláška reaguje na novelu zákona o pozemních komunikacích, která změnila ustanovení týkající se provádění technických prohlídek vozidel a hodnocení technické způsobilosti, druhů technických prohlídek, podmínek povolování k provozování stanic měření emisí, včetně oblasti vzdělávání kontrolních techniků.

Poslední změna: 03.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Statistická zjišťování obsažená ve vyhlášce jsou určena k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky.

Poslední změna: 03.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti...

Novela reaguje na změny, které zákon o vojácích z povolání zavedl z hlediska nároků na zvláštní příplatky, a to včetně provedení úpravy termínů výplat dávek výsluhových náležitostí a postupu při výplatě úmrtného.

Poslední změna: 02.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Novela mění rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2019.

Poslední změna: 02.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška vymezuje, který materiál lze považovat za sypký materiál ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. 

Poslední změna: 02.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách

Vyhláška upravuje technické a provozní aspekty značení tabákových výrobků tabákovou nálepkou.

Poslední změna: 02.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Vyhláškou se stanovují Phmotnosti, rozměry vozidel a jejich spojitelnost do jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 02.08.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení.

Poslední změna: 08.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů

Návrh věcného záměru zákona vymezuje postavení, práva a povinnosti veteránů bezpečnostních sborů. 

Poslední změna: 31.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Novela vyhlášky doplňuje další tiskopisy o ukončení vzdělání.

Poslední změna: 30.07.2018 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB36GKA2Q)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Novela doplňuje tiskopy o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, tiskopisy o ukončení základního vzdělání a další.

Poslední změna: 15.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novela přesunuje průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu ze živnosti volné mezi živnosti vázané.

Poslední změna: 06.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Zvyšuje se odškodňování dobrovolných hasičů a civilních osob, které při pomoci při zásahu utrpěly újmu, resp. jejich pozůstalých, po vzoru profesionálních hasičů na "dvanáctinásobek".

Poslední změna: 14.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela zavádí elektronickou neschopenku, a to její 1. etapu. 

Poslední změna: 03.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Novela zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných lokalitách.

Poslední změna: 06.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance

Novela se zabývá zavedením nástrojů, které mají sloužit v oblasti makroobezřetnostní politiky tak, jak se stalo po ekonomické krizi z roku 2008, upravit možnost získání hypotečních úvěrů a doplnit zákon o poznatky z praxe.

Poslední změna: 15.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

Vyhláškou dochází k vydání pamětní mince k výročí úmrtí Jana Brokoffa.

Poslední změna: 17.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákon o Celní správě České republiky

Novela představuje partikulární úpravu, která vyplývá z praxe, kdy je třeba upravit pravomoci,  kompetence a administrativní postupy mezi celními úřady a Ministerstvem zemědělství.

Poslední změna: 14.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela ruší trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Poslední změna: 31.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Novela vytváří nástroje pro zlepšení podmínek ve sportu. Smyslem je vytvoření nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu a nastavení přehledných podmínek zajišťovacích transparentnost při poskytování podpory do sportu.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a další související zákony

Novela upravuje řízeni o zajišťovacím příkazu tak, že místo správce daně by o vydání zajišťovacího příkazu rozhoduje správní soud.

Poslední změna: 01.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon ruší zákon o evidence tržeb.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Novela ruší některé záporné dopady tohoto zákona.

Poslední změna: 19.07.2018 (Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon soudní řád správní

Novela má za cíl rozšíření již dříve zavedeného institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti (omezeného dosud na věci mezinárodní ochrany, dříve azylu) do univerzální podoby. Cílem je snížení nedodělků a celkové délky řízení o kasační stížnosti.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Každoroční technická vyhláška stanovuje konkrétní procentní podíly jednotlivých obcí na výnosech sdílených daní, které byly vypočteny podle zákona o rozpočtovém určení daní.

Poslední změna: 01.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Předložený návrh doplňuje platnou právní úpravu obsaženou v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, o nastavení mechanismu odměňování zaměstnanců NKÚ.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Návrh má za cíl zvýšit bezpečnost služebních průkazů zaměstnanců státní správy. Má dojít k omezení možnosti vytvořit duplikáty průkazů čistě technickými způsoby a zavedením nových ochranných prvků pro průkazy.

Poslední změna: 31.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021.

Poslední změna: 23.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby

Cílem navrhované úpravy je jednak zareagovat na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v tomto oboru, a jednak snížit stávající počet oborů státní služby.Díky širšímu věcnému rozsahu některých dnes poměrně úzce vymezených oborů státní služby by navrhovaná úprava měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, konkrétně k větší mobilitě a kariérnímu růstu státních zaměstnanců.

Poslední změna: 27.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předkládaná novela vyhlášek představuje souhrn pozměňovacích ustanovení zejména v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny reagují na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky do maturitních oborů vzdělání.

Poslední změna: 27.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon Ústava České republik

Cílem návrhu ústavního zákona je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu vedle stávající kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu také na kontrolu hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem právnických osob s účastí státu nebo územního samosprávného celku, o kterých tak stanoví zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Poslední změna: 18.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela ruší v zákoně o daních z příjmů ustanovení o prokazování původu majetku.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb. a zákon č. 292/2013 Sb.

Novela stanovuje, že o zápisu nepovolených internetových her rozhoduje pouze soud.

Poslední změna: 19.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela provádí souběžně navrženou ústavní úpravu rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Poslední změna: 19.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava vzdělávání v základních kmenech, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů v návaznosti na změny provedené zákonem o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Poslední změna: 19.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a optimalizuje formy poskytování údajů katastru a výše úplat.

Poslední změna: 31.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře

Cílem návrhu zákona je zlepšení podpory rodin s dětmi zavedením jednorázové výplaty nevyčerpané části rodičovského příspěvku v případě vzniku nároku na další z důvodu narození dalšího dítěte.

Poslední změna: 13.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů

Vyhláška navrhuje podobu nových ověření a diplomů pro osoby způsobilé k výkonu lékařských povolání.

Poslední změna: 23.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela souhrnně zpracovává ustanovení technického charakteru, jejichž cílem je zpřehlednit, sjednotit a zkvalitnit proces ukončení vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Poslední změna: 23.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách

Předkládaný návrh transponuje řadu směrnice Evropského parlamentu a rady a mění odkazy na zákon o veřejných zakázkách, v němž došlo k přečíslování ustanovení.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Cílem návrhu vyhlášky, je především zavést nový elektronický prostředek pro přihlašování do datové schránky (tzv. mobilní elektronický prostředek) a umožnit, aby datové schránky orgánů veřejné moci, přijímaly datové zprávy dodávané do těchto datových schránek do velikosti 50 MB.

Poslední změna: 19.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...