Přejít na PLUS
Řazení
2058 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Návrh zákona zakotvuje zákaz dvojí kvality výrobků.

Poslední změna: 20.05.2019 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zavádí Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Novela zavádí Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Poslední změna: 15.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Účelem novely zákona je přesun sídla Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové.

Poslední změna: 15.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 14.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy

Zákon ruší více než 800 obsoletních právních předpisů.

Poslední změna: 13.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon

Novela rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků tištěných neperiodických publikací a periodického tisku.

Poslední změna: 13.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Novela mimojiné odstraňuje dílčí nedostatky právní úpravy.

Poslední změna: 10.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Novela upravuje volby do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15.

Poslední změna: 15.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců...

Zákon posiluje nezávislost státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech, a to prostřednictvím stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Poslední změna: 15.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zákon stanovuje povinnost Ministerstvu vnitra, aby umožnilo využít portál veřejné správy k sestavení petice a souvisejících úkonů.

Poslední změna: 13.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Návrhem se doplňuje rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání.

Poslední změna: 02.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Nařízení reaguje na změnu úpravy úřednické zkoušky nastalé po vydání nařízení 1/2019 Sb. o oborech státní služby.

Poslední změna: 23.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Novela označuje 1. květen za svátek práce a den vstupu České republiky do Evropské unie.

Poslední změna: 13.05.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Vyhláška podrobněji a přesněji transponuje požadavky směrnice Rady 2011/70/Euratom.

Poslední změna: 30.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

Vyhláška upravuje vydání osmé zlaté mince z cyklu vydávaného Českou národní bankou v letech 2016 až 2020 a jejím tématem je hrad Švihov.

Poslední změna: 29.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Cílem návrhu zákona je opětovně zavést možnost pobytů v diagnostických ústavech pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci těchto dětí.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zákon zavádí toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Materiál se předkládá za účelem úpravy odměňování lékařů orgánu sociálního zabezpečení v souvislosti s jejich převedením ze státní služby do pracovního poměru.

Poslední změna: 17.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., a zákon č. 131/2000 Sb.

Zákon v případě voleb do zastupitelstev obcí a v hlavním městě Praze snižuje věkovou hranici aktivního volebního práva na 16 let.

Poslední změna: 10.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Zákon je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.

Poslední změna: 30.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 21.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslankyň na vydání zákona, kterým se mění zákon o Veřejném ochránci práv

Cílem návrhu zákona je upravit a zpřesnit ustanovení upravující postup veřejného ochránce práv při výkonu jeho působnosti.

Poslední změna: 06.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nové národní přírodní rezervace.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území, stejnojmenné národní přírodní rezervace.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky .

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem návrhu zákona je stanovit limit pro osvobození od daně v případě příjmu z úplatného převodu cenného papíru a z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. Dále se navrhuje zvýšit základní slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na manžela.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Nezbytnost předkládaného návrhu vyhlášky je dána v důsledku nového vyhlášení vybraných zvláště chráněných území, které byly původně zřízeny před nabytím účinnosti stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny. Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení hranic a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Cílem návrhu zákona je změna maximální výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Poslední změna: 07.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách

Zákon má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.

Poslední změna: 20.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a další související zákony

Zákon posiluje zároky zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

Poslední změna: 20.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 20.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Novela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Poslední změna: 13.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Důvodem předložení novely jsou požadavky na paměťové karty řidiče druhé regenerace (PKŘ GEN 2) vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799.

Poslední změna: 13.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Zákon komplexně řeší jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Poslední změna: 17.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh změny zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Poslední změna: 15.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Poslední změna: 15.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Poslední změna: 06.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné specifikovat pro základní školy, speciální školy a střední školy vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Dále bude stanoveno pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a kompetence rozložení počtu snížení hodin přímé pedagogické činnosti a určení počtu zástupců ředitele školy byla ponechána řediteli školy.

Poslední změna: 06.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o odpadech

Návrh Ministerstva životního prostředí obsahuje úpravu nového zákona o odpadech. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Poslední změna: 10.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí předkládá novou úpravu odpadového hospodářství, do které náleží i zákon o vybraných výrobcích s omezenou životností jako speciální zákon k novému zákonu o odpadech.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem...

Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Cílem je umožnit nahrazení zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro dosud neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku již dnes povinným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku.

Poslední změna: 30.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)
...