Přejít na PLUS
Řazení
1978 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Vyhláška stanovuje nezbytná a minimální národní technická a provozní pravidla pro provozování amatérské radiokomunikační služby, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak na straně radioamatérů, tak na straně státní správy.

Poslední změna: 20.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Vyhláška upravuje rozsah, formu a způsob hlášení informací poskytovateli o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveni.

Poslední změna: 20.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Vyhláška mění vymezení zonace Národního parku Podyjí.

Poslední změna: 14.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o hromadných žalobách

Zákon zavádí komplexní a ucelenou právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném soudním řízení.

Poslední změna: 14.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 11.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Smyslem vyhlášky je stanovit tzv. nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2020 a specifikovat příslušné náležitosti údajů nezbytných pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.

Poslední změna: 15.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Novela upravuje obsahovou náplň jednotlivých živností ve vazbě na aktuální znění příloh živnostenského zákona.

Poslední změna: 06.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Zákon vytváří právní, organizační, technický a logistický rámec nezbytný pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, tj. pro sběr údajů, jejich zpracování a pro distribuci výsledků uživatelům.

Poslední změna: 05.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky..., a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška provádí zákon, jímž je realizována adaptace ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti do českého právního řádu. Jde o zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti.

Poslední změna: 04.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace.

Poslední změna: 22.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o způsobu likvidace kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy a o náležitostech protokolu o průběhu jejich likvidace

Vyhláška stanovuje způsob likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů.

Poslední změna: 21.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a další související zákony

Zákon zejména nově reguluje oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Zákon reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.

Poslední změna: 28.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 Zákon reaguje na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.

Poslední změna: 27.02.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Zákon explicitně vyjadřuje povinnosti státu či územních samosprávných celků požadovat regresní úhradu po těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávném úředním postupu, kterým byla způsobena škoda fyzické či právnické osobě podle zákona č. 82/1998 sb.

Poslední změna: 13.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zákon snižuje smluvní pokutu z 20 % na 5 % při předčasném ukončení smlouvy s mobilním operátorem.

Poslední změna: 13.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. a zákon č. 104/2000 Sb.

Zákon zvyšuje podíl Státního fondu dopravní infrastruktury na výnosu spotřební daně z minerálních olejů na 50% a stanovuje jako součást rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury částku určenou k financování silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 9% příjmů z výnosu spotřební daně z minerálních olejů.

Poslední změna: 12.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Novela má za cíl reagovat na Brexit a dále upravuje oblast daní v případě zahřívaných tabákových výrobků.

Poslední změna: 07.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

Cílem návrhu zákona je umožnit organizační složce státu, aby v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci mohla uplatnit nárok na regresní úhradu způsobené škody vůči jejímu zaměstnanci nebo jiné osobě, která ji tuto škodu způsobila

Poslední změna: 05.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

Tato vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel.               

Poslední změna: 11.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zadávání veřejných zakázek

Cílem návrhu zákona je zrušení poplatkové povinnosti za podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ÚOHS z moci úřední v rámci dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek.

Poslední změna: 06.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon o hlavním městě Praze

Navrhovaná právní úprava vytváří předpoklady pro opětovnou centralizaci územního rozhodování podle stavebního zákona na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy.

Poslední změna: 05.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti stanoví podrobné podmínky pro posuzování zdravotního stavu občanů a příslušníků bezpečnostních sborů při přijetí do služebního poměru a při pokračování služebního poměru.

Poslední změna: 07.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a vyhláška Ministerstva vnitra.o technických podmínkách požární techniky

Předložený návrh reaguje na bezpečnostní požadavky spojené s výkonem činnosti zásahu hasičů, konkrétně výjezdem na místo. 

Poslední změna: 07.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Poslední změna: 14.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy.

Poslední změna: 25.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o právu autorském

Cílem návrhu zákona je odstranit povinnost placení autorských poplatků v případech, kdy se provozováním rozhlasového či televizního vysílání zpřístupňují díla pomocí přístroje k příjmu rozhlasového či televizního vysílání.

Poslední změna: 11.03.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o právu autorském

Cílem návrhu zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely, než je provozování hudební produkce a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce.

Poslední změna: 22.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník

Cílem návrhu zákona je posílení postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu tak, aby i bez aktivního jednání mohl plnit přednostně jistinu dluhu.

Poslední změna: 22.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Vyhláška reaguje na nově přijatou úpravu zonace v zákoně o ochraně přírody a krajiny a aplikuje ji na Národní park České Švýcarsko.

Poslední změna: 06.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výrobě a distribuci léčiv

Vyhláška má za cíl transponovat do našeho právního řádu evropskou legislativu v oblasti distribuci léčiv.

Poslední změna: 06.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS

Vyhláška se novelizuje v návaznosti na novelu zákona o zdravotních službách.

Poslední změna: 05.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Cílem návrhu zákona je upravit povyšování příslušníků bezpečnostních sborů in memoriam, pravidla pro stanovení základních tarifů, odměnu za trvání služebního poměru a výsluhy.

Poslední změna: 27.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Poslední změna: 08.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Novela vyhláška navazuje na novelu zákona o střetu zájmů.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Vyhláška se přizpůsobuje přímo použitelným předpisům Evropské unie, především v souvislosti s upozorněním Evropské komise na nesoulad při označování mléčných výrobků označených jako „řecký jogurt“.

Poslední změna: 28.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela zavádí tzv. klouzavý mandát poslance Parlamentu ČR do právního řádu ČR.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přidává k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišuje úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Poslední změna: 14.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Návrh zákona má za cíl upravit problémy, které vznikají při časté změně volebních obvodů při volbách do Senátu.

Poslední změna: 01.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon upravuje způsob stanovení územních volebních obvodů pro volby do Senátu.

Poslední změna: 01.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela reviduje právní úpravu správního trestání v oblasti silničního provozu.

Poslední změna: 01.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

 Cílem návrhu je zapracovat evropské předpisy na úseku vzdělání ochrany zvířat proti týrání.

Poslední změna: 21.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Předkládané nařízení vlády je nezbytným předpokladem k zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely zákona o investičních pobídkách.

Poslední změna: 20.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Cílem návrhu zákona je nově stanovit předpoklady pro jmenování do funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Poslední změna: 13.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o sociálním podniku

Návrh zákona zavádí status sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Jeho součástí je novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti.

Poslední změna: 25.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Novela navrhuje zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu a zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Poslední změna: 11.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník, a zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je sankcionovat jako trestný čin nebo přestupek svévolné omezování názorů z informací sdílených na veřejně přístupných sociálních sítích.

Poslední změna: 13.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)
...