Přejít na PLUS
Řazení
Nalezeno 1565 výsledků
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Kalamita v lesích na části území České republiky, způsobená přemnožením hmyzích škůdců (podkorního hmyzu) a opakovanými extrémními klimatickými jevy (vichřice) v roce 2017 vyvolává nutnost doplnit a zpřesnit některá ustanovení vyhlášky.

Poslední změna: 15.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Poslední změna: 15.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Novela odstraňuje poměrně značné disproporce mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty a podle zjištěné ceny, ke které v současné době v praxi dochází.

Poslední změna: 14.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákonpředpisů

Novela posunuje účinnost náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019.

Poslední změna: 21.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Novela mění okruh řízení a postupů podle stavebního zákona či jiného právního předpisu, ve kterých by bylo jako podklad dokládáno závazné stanovisko orgánu územního plánování. Dále se ruší povinnost orgánu územního plánování nahradit z moci úřední závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska.

Poslední změna: 15.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Vyhláška upravuje výkaznictví bank a poboček zahraničních bank pro účely sběru dat o úvěrech a úvěrovém riziku .

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Novela nařízení vlády transponuje směrnice EU.

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Novela provádí pouze technickou změnu vyhlášky.

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava nástavbových oborů vzdělávání lékařů a zubních lékařů.

Poslední změna: 07.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Zákon upravuje zřízení, působnost a pravomoc Výboru pro personální nominaci a postup při výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o referendu

Zákon zavádí institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Zákon zavádí náhradní výživné nezaopatřených dětem, které je vypláceno z veřejných zdrojů v případech, kdy povinná osoba neplatí zcela nebo platí pouze částečně a oprávněný nemá dostatečný příjem.

Poslední změna: 13.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela umožňuje, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.

Poslední změna: 21.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela mění způsob úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací a způsob prokazování a kontroly této úhrady.

Poslední změna: 02.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Novela vyhláška zajišťuje naplnění cíle daného směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, která stanoví pro rok 2013 snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky odpadů na 50 % produkce roku 1995 a v cílovém roce 2020 na 35 % produkce roku 1995.

Poslední změna: 02.03.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

Cílem návrhu zákona je zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr.

Poslední změna: 19.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Vyhláška reaguje na novelu zákona na ochranu zvířat, která stanovila zákaz chovu a usmrcování kožešinových zvířat, a to od 1. 2. 2019.

Poslední změna: 21.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

V přílohách vyhlášky jsou stanoveny vzory žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části.

Poslední změna: 20.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády ruší nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Poslední změna: 20.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu

Cílem návrhu ústavního zákona je zavést institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.

Poslední změna: 19.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb.

Novela posiluje nezávislost státních zástupců na výkonné moci za současného stanovení jasné odpovědnosti a požadavků na odbornost státních zástupců.

Poslední změna: 12.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Novela zákona zejména reaguje na nekalé praktiky některých směnáren při jednání se zahraničními turisty.

Poslední změna: 23.02.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

Vyhláška ruší vyhlášku, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a její novelizační vyhlášky.

Poslední změna: 16.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Vyhláška stanovuje služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

Poslední změna: 16.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Poslední změna: 09.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Cílem návrhu je zajistit vyšší účast voličů ve druhém kole voleb do Senátu, a to doručením hlasovacích lístků voličům do jejich poštovních schránek a zvýšením časového odstupu druhého kola voleb od kola prvního.

Poslední změna: 22.02.2018 (V připomínkovém řízení)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Cílem návrhu zákona je zrušit obory terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny.

Poslední změna: 07.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon o základních registrech

Předložený návrh novely horního zákona doplňuje a zpřesňuje úpravu horního práva v oblasti sanací, vytváření a správy rezerv, úhrady z vydobytých nerostů a propojuje evidenci dobývacích prostorů s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí.

Poslední změna: 22.02.2018 (V připomínkovém řízení)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 104)

Novela mění rozdílný přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce - uživatele sociálních služeb v pobytovém zařízení a příjemce, který použití příspěvku na mobilitu dokladuje čestným prohlášením.

Poslední změna: 22.02.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „Karenční doby“.

Poslední změna: 09.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Vyhláška zakotvuje nové povinnosti insolvenčního správce disponovat přiměřeným personálním a materiálním vybavením konkretizující některé, zejména procesní, povinnosti uložené insolvenčnímu správci insolvenčním zákonem.

Poslední změna: 12.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti mají být provedena ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti.

Poslední změna: 09.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela si klade za cíl odložit účinnost zákona, který mění financování a ohrožuje stabilitu financování regionálního školství.

Poslední změna: 07.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

Cílem návrhu zákona je úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí.

Poslední změna: 07.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování a jejich hodnotách a o požadavcích na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování pro přerozdělování v roce 2019

Vyhláška stanovuje nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2019 a specifikuje náležitosti pro obdržení anonymizovaných údajů o pojištěncích.

Poslední změna: 22.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Novela se zaměřuje především na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Poslední změna: 21.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Novela má změnit praktické problémy při povinném způsobu výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, prostřednictvím poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, vložený do zákona č. 111/2006 Sb. zákonem č. 98/2017 Sb.

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Novela zákona nově reguluje výčet prostor, kde není zakázáno kouření a podávání alkoholických nápojů osobám ve specifických případech.

 

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

Cílem návrhu zákona je upravit podmínky odstoupení od směnárenského obchodu, rozšířit informační povinnosti osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost a návazně upravit možnost postihu osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost v řízení o přestupku.

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Cílem návrhu zákona je sjednotit procentuální úpravu všech redukčních hranic pro výpočet vyměřovacího základu pro účely výpočtu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství.

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Skupina poslanců navrhuje bez náhrady zrušit skutkovou podstatu přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci v rámci navrhované právní úpravy zákona o některých přestupcích.

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela ruší institut přísedících v občanském soudním řízení, neboť skupina poslanců považuje účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době za nepřínosnou a nehospodárnou.

Poslední změna: 27.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

Novely vyhlášky zohledňuje požadavky a připomínky odborných organizací, měst a obcí na vznik nových viničních tratí a vinařských obcí.

Poslední změna: 06.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Novela podle poznatků z praxe při provádění úředního dozoru nad potravinami výslovně zakotvuje další způsob odběru vzorku a sice tzv. stěr.

Poslední změna: 05.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Novela zmírňuje značný nárůst výše platových základen představitelů státní moci, a to zafixováním výše násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na současné výši.

Poslední změna: 09.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela řeší problematiku placení daně z příjmu u českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí plujících pod nizozemskou vlajkou.

Poslední změna: 23.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Novela zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole.

Poslední změna: 07.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a zvýšení důchodu o 1 000 Kč měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let (toto opatření se týká i důchodců, kteří tohoto věku dosáhli před rokem 2019).

Poslední změna: 27.02.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a další související zákony

Novela reaguje na novelu Ústavy ČR, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření se všemi veřejnými prostředky, tj. včetně hospodaření územních samosprávných celků, a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Poslední změna: 02.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...