Přejít na PLUS
Řazení
1701 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Každoroční technická vyhláška stanovuje konkrétní procentní podíly jednotlivých obcí na výnosech sdílených daní, které byly vypočteny podle zákona o rozpočtovém určení daní.

Poslední změna: 11.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Návrh má za cíl zvýšit bezpečnost služebních průkazů zaměstnanců státní správy. Má dojít k omezení možnosti vytvořit duplikáty průkazů čistě technickými způsoby a zavedením nových ochranných prvků pro průkazy.

Poslední změna: 10.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby

Cílem navrhované úpravy je jednak zareagovat na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v tomto oboru, a jednak snížit stávající počet oborů státní služby.Díky širšímu věcnému rozsahu některých dnes poměrně úzce vymezených oborů státní služby by navrhovaná úprava měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, konkrétně k větší mobilitě a kariérnímu růstu státních zaměstnanců.

Poslední změna: 04.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předkládaná novela vyhlášek představuje souhrn pozměňovacích ustanovení zejména v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny reagují na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky do maturitních oborů vzdělání.

Poslední změna: 04.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava vzdělávání v základních kmenech, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů v návaznosti na změny provedené zákonem o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Poslední změna: 03.07.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a optimalizuje formy poskytování údajů katastru a výše úplat.

Poslední změna: 29.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela souhrnně zpracovává ustanovení technického charakteru, jejichž cílem je zpřehlednit, sjednotit a zkvalitnit proces ukončení vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Poslední změna: 28.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů

Vyhláška navrhuje podobu nových ověření a diplomů pro osoby způsobilé k výkonu lékařských povolání.

Poslední změna: 28.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách

Předkládaný návrh transponuje řadu směrnice Evropského parlamentu a rady a mění odkazy na zákon o veřejných zakázkách, v němž došlo k přečíslování ustanovení.

Poslední změna: 27.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Cílem návrhu vyhlášky, je především zavést nový elektronický prostředek pro přihlašování do datové schránky (tzv. mobilní elektronický prostředek) a umožnit, aby datové schránky orgánů veřejné moci, přijímaly datové zprávy dodávané do těchto datových schránek do velikosti 50 MB.

Poslední změna: 26.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Předmětem navrhovaného zákona je zvýšení bezpečnosti a kvality prováděných staveb sjednocením hodnocení stavebních výrobků a jejich vlastností.

Poslední změna: 26.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Cílem návrhu je uvedení do vzájemného souladu předmětnou vyhlášku s vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a se současnou podobou Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.

Poslední změna: 26.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb

Cílem návrhu zákona je zúžení okruhu subjektů, které podléhají evidenci tržeb, a to pouze na osoby, které jsou poplatníky daně z příjmů a současně plátci daně z přidané hodnoty.

Poslední změna: 12.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 217)

Cílem návrhu zákona je zavést možnost hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve volbách prezidentských a ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí korespondenčně.

Poslední změna: 13.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Poslední změna: 09.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády má zvýšit odměnu členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Návrh byl podán na základě usnesení vlády, které stanovuje povinnost ministru vnitra každoročně předložit návrh na zvýšení mzdy pro členy zastupitelstev, pokud průměrná hrubá měsíční nominální mzda v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok překročí hranici růstu 2,5%.

Poslední změna: 16.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh zákona je připraven v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace.

Poslední změna: 20.06.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

Navrhuje se rozčlenit advokátní zkoušku na tři části, resp. začlenit do stávající struktury advokátní zkoušky písemný test, jenž je součástí zkoušky a zároveň funguje jako tzv. připouštěcí test k dalším částem zkoušky.

Poslední změna: 13.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Návrh novely vyhlášky upravuje výkaznictví fondů penzijní společnosti v návaznosti na nové nařízení ECB (EU) 2018/231 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů.

Poslední změna: 11.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí.

Poslední změna: 10.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela implementuje nařízení a směrnici EU.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Cílem návrhu zákona je zakotvit výslovnou ústavní ochranu manželství jako svazek muže a ženy.

Poslední změna: 02.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Cílem návrhu zákona je vynětí některých škol a školských zařízení působících ve formě školské právnické osoby, příspěvkové organizace nebo státní příspěvkové organizace z povinnosti zabezpečit uveřejnění v registru smluv.

Poslední změna: 26.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

Novela stanovuje vzory fotografie předkládané k žádosti o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a stanovuje nový vzor osobního dotazníku, jež je součástí této žádosti.

Poslední změna: 04.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 14.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Vyhláška stanovuje konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 na základě zákonem stanovených kritérií. 

Poslední změna: 03.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon zakotvuje nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce – tzv. lékový záznam pacienta. 

Poslední změna: 03.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu

Vyhláška reaguje na novelu zákona o vnitrozemské plavbě a provádí legislativně-technické změny.

Poslední změna: 03.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Novela vyjímá ze zákazu prodeje ve vymezených státních a ostatních svátcích prodej ve velkoobchodech.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

Vyhláška upravuje vydání šesté zlaté mince z cyklu vydávaného Českou národní bankou v letech 2016 až 2020 a jejím tématem je hrad Rabí.

 

Poslední změna: 04.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Novela zavádí jako významný den Den mateřských škol.

Poslední změna: 18.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Principem právní úpravy je transparentní výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou.

Poslední změna: 13.06.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky

Návrh nařízení reaguje na novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanovením nových výší úhrad za vykonání zkoušek potřebných k výkonu těchto povolání.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy

Cílem návrhu zákona je omezení reklamy na spotřebitelské úvěry a sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na spotřebitelské úvěry.

Poslední změna: 14.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Cílem návrhu zákona je doplnit název státního svátku, který připadá na 17. listopad.

Poslední změna: 15.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o dráhách

Cílem návrhu zákona je nově upravit povinnosti dopravce v případě provozu speciální dráhy při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo.

Poslední změna: 15.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Nařízení vlády ma za cíl rozšířit seznam evropsky významných lokalit.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

Nařízení vlády reaguje na aktuální potřebu umožnit nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů Květná v Pardubickém kraji i v 2. polovině roku 2018.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2018 pod číslem 129/2018 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády stanovující podmínky ochrany zdraví při práci

Návrh nařízení má za cíl transpozici směrnice Komise o podmínkách ochrany zdraví při práci.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o zvláštních řízeních soudních

Cílem návrhu zákona je sjednotit rozhodovací praxi soudů ve věci péče o nezletilé tak, aby změna bydliště nezletilého bez souhlasu obou rodičů byla vždy posuzována jako změna poměrů.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Cílem návrhu zákona je zrušení obsoletních právních předpisů z období počátku tzv. první republiky.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Novela transponuje směrnici EU.

Poslední změna: 26.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novela řeší problémy v lékařské posudkové službě, které vznikají v důsledku chybějících kapacit posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí. 

Poslední změna: 12.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Vyhláška provádí nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, který zavádí systém prokazování odborné způsobilosti pro distribuci pojištění prostřednictvím odborné zkoušky vykonané u osoby akreditované Českou národní bankou..

Poslední změna: 18.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Jedná se o prováděcí vyhlášku k novému zákonu o distribuci pojištění a zajištění.

Poslední změna: 18.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem návrhu zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela zachovává i po 1. lednu 2019 dosavadní právní úpravu § 57 zákona o spotřebních daních, účinnou od 1. července 2017 do 31. prosince 2018, tj. zachovat zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby.

Poslední změna: 06.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Vyhláška upravuje vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa.

Poslední změna: 25.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

Vyhláška upravuje vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III.

Poslední změna: 21.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Vyhláška upravuje vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I.

Poslední změna: 21.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...