Přejít na PLUS
Řazení
Nalezeno 1632 výsledků
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Novela odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – doplatku na bydlení, tak aby se omezilo nadužívání této dávky v ubytovacích zařízeních a v jiných než obytných prostorech. 

Poslední změna: 17.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení

Cílem novely je zajištění podkladů pro změnu financování regionálního školství a legislativní zpřesnění stávajícího znění vyhlášky, které zajistí legislativní podporu pro předávání potřebných údajů školami a školskými zařízeními.

Poslední změna: 17.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Novela zajišťuje stanovení podrobností k předkládání údajů nezbytných pro určení výše finančních prostředků, jež vyplývá ze změny financování regionálního školství.

Poslední změna: 17.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Vyhláška odstraňuje zjištěné nedostatky při praktické aplikaci dosavadní vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů a dále doplnění nové právní úpravy požadavků vzešlých z lesnické praxe.

Poslední změna: 15.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Novela především odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – příspěvku na bydlení, tak aby se omezilo nadužívání této dávky.

Poslední změna: 15.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace.

Poslední změna: 15.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Poslední změna: 15.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Novela zákona především odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – příspěvku na bydlení, tak aby se omezilo nadužívání této dávky.

Poslední změna: 18.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Nařízení vlády upravuje problematiku přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 z hlediska jeho technické realizace a s ohledem na efektivní využití disponibilního rádiového spektra a udržitelné zachování bezplatného zemského digitálního televizního vysílání.

Poslední změna: 07.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Poslední změna: 04.05.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Návrh zákona se předkládá na základě potřeby odložit zavedení tzv. elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění a vytvořit novou právní úpravu elektronické neschopenky prostřednictvím řádného legislativního procesu.

Poslední změna: 09.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela ruší minimální vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců.

Poslední změna: 16.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela mění určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění pro účely daně z přidané hodnoty.

Poslední změna: 16.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Navrhovaná novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Poslední změna: 27.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o realitním zprostředkování

Novela má za cíl řešit opakující se problémy, které vznikají při praxi realitních kanceláří. Cílem úpravy je vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování, posílit ochranu klientů a zvýšit důvěru v realitní služby.

Poslední změna: 27.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Novela zpřesňuje nařízení vlády z důvodu posunu ve vymezení definice pojmu projekt, ke kterému došlo v průběhu legislativního procesu.

Poslední změna: 07.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilost

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je úprava oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v návaznosti na změny provedené nedávnými novelami.

Poslední změna: 27.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela zefektivňuje průběh trestního řízení a upravuje kompetence orgánů Celní správy České republiky a postavení, oprávnění a povinností celníka v trestní, resp. bezpečnostní oblasti.

Poslední změna: 26.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Zákon upravuje vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, vydávání a odnímání licencí Ministerstvem vnitra. Dále upravuje povinnosti provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, upravuje povinnosti a oprávnění zaměstnanců. Zřizuje institut bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu, což není podnikatelské prostředí.

Poslední změna: 26.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Novela implementuje požadavky směrnice o procesních zárukách pro děti do českého právního řádu.

Poslední změna: 26.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Novela pouze zpřehledňuje dosavadní právní úpravu.

Poslední změna: 17.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela zákona adaptuje národní právní úpravu na nařízení EU, a to prostřednictvím stanovení pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. 

Poslední změna: 16.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů

Cílem návrhu zákona je zavedení pravidla, podle kterého veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek, za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40% a omezuje se odměna v případě křížového souběhu funkce celostátních a komunálních politiků v komunálních, resp. státních firmách. Současně zákon doplňuje mezi veřejné funkcionáře prezidenta republiky.

Poslední změna: 10.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě

Cílem novely zákona je zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu a tabákových výrobků.

Poslední změna: 10.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a některé další zákony

Novela prodlužuje hromadně legislativní cestou platnost akreditace studijních programů, akreditovaných do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.

Poslední změna: 10.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela navyšuje příspěvek za výkon specializovaných činností pedagogického pracovníka a zavádí příplatek za výkon práce třídního učitele.

Poslední změna: 10.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 07.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Novela upravuje tzv. systémovou podjatost správního orgánu. Systémovou podjatostí se rozumí situace, kdy musí být z rozhodování určité věci vyloučeny všechny úřední osoby příslušného správního orgánu, včetně osoby stojící v čele úřadu, protože je překročena kritická míra systémového rizika podjatosti.

Poslední změna: 20.04.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

Novela upravuje možnosti a podmínky odstoupení od směnárenského obchodu spotřebitelem, rozšiřuje povinnosti osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost a upravuje možnosti postihu této osoby v řízení o přestupku.

Poslední změna: 04.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Novela odstraňuje nedostatky právní úpravy neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje.

Poslední změna: 04.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Novela ruší proplacení 60% finanční hodnoty stravní dávky žáka těm žákům, kteří se na stravování poskytovaném školou finančně nepodílí.

Poslední změna: 14.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)

Zákon sjednocuje dílčí úpravy právní pomoci a stanovuje kritéria pro poskytování právní pomoci, nebo poskytování bezplatné právní pomoci, nebo za sníženou odměnu.

Poslední změna: 04.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela má za cíl přispět ke specializaci systému investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou přispívající k tvorbě pracovních míst s vyšší kvalifikací a zvýšení pružnosti systému podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.

Poslední změna: 18.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Novela odstraňuje obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace a dále poskytuje přiměřenou možnost obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace.

Poslední změna: 16.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea.

Poslední změna: 14.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Důvodem novely o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování je potřeba adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady.

Poslední změna: 24.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Důvodem novelizace nařízení vlády je to, že stávající nařízení správně nereflektuje možnosti praxe v oblasti ochrany zdraví před účinky hluku. Dalším důvodem novelizace jsou poznatky z praxe kdy je problematické vedle sebe aplikovat nařízení a zákon o drahách.

Poslední změna: 24.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Novela má za cíl snížit administrativní zátěž kladenou na výrobce teplené energie a státní správu.

Poslední změna: 04.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku sportovních organ...

Vyhláška zavádí formát a strukturu datových zpráv, které budou užívány v souvislosti s novým Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Poslední změna: 10.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb.

Poslední změna: 02.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platová základny

Nařízení stanovuje nový způsob výpočtu platové základy pro funkce veřejných činitelů v návaznosti na vydání nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.

Poslední změna: 27.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Novela ruší absolutní zákaz řízení pod vlivem alkoholu (absolutní nula) pro omezenou skupinu řidičů - pro cyklisty.

Poslední změna: 25.04.2018 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválen)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích

Hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt.

Poslední změna: 03.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Důvodem úpravy vyhlášky je snížit administrativní náročnost nakládání se zdravotnickou dokumentací vedenou o pacientovi.

Poslední změna: 25.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek

Novela vyhlášky o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, je předkládána za účelem dosažení úplné transpozice směrnice Komise, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.

 

Poslední změna: 17.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Vyhláška transponuje směrnici EU. Zejména upravuje předsmluvní informační povinnosti pro cestovní kanceláře a stanovuje vzory formulářů obsahujících povinné informace, které musí cestovní kancelář sdělit zákazníkovi před tím, než zájezd nebo spojené cestovní služby zakoupí.

Poslední změna: 24.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Novela má za cíl upravit kategorie ocenění tak, aby byly prakticky více využitelné a navýšit finanční prostředky u ocenění již existujících. Cílem je motivovat osobnosti naší společnosti a mladé studenty, vědce a sportovce a adekvátně oceňovat jejich úspěchy na tuzemské i zahraniční scéně.

Poslední změna: 23.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Návrh upravuje nové přílohy projektové dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona a vyhláškou o dokumentaci staveb. Mění požadavky na dokumentace pro různé druhy staveb, odstraňuje duplicity v dokumentacích a dává příklady, jak dokumentace mají vypadat.

Poslední změna: 23.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Nařízení vlády stanovuje bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství. Stanovuje postupy a způsoby administrace podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice pro následující období do roku 2023.

Poslední změna: 19.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...