Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.01.2019 92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
ve znění 308/2018 Sb.
01.01.2019 388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
ve znění 113/2018 Sb.
01.01.2019 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
01.01.2019 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 335/2018 Sb.
01.01.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 306/2018 Sb., 174/2018 Sb.
01.01.2019 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 297/2017 Sb.
01.01.2019 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 304/2017 Sb.
01.01.2019 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 320/2018 Sb.
01.01.2019 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 191/2018 Sb.
01.01.2019 236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 316/2018 Sb.
01.01.2019 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 282/2018 Sb., 231/2017 Sb.
01.01.2019 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 301/2018 Sb.
01.01.2019 55/1999 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
ve znění 296/2018 Sb.
01.01.2019 104/2000 Sb. Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
ve znění 308/2018 Sb.
01.01.2019 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 295/2017 Sb.
01.01.2019 315/2000 Sb. Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
ve znění 294/2018 Sb.
01.01.2019 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 285/2018 Sb.
01.01.2019 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2019 207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 314/2018 Sb.
01.01.2019 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 113/2018 Sb.
01.01.2019 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
ve znění 329/2018 Sb., 12/2018 Sb.
01.01.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 453/2016 Sb.
01.01.2019 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 247/2017 Sb.
01.01.2019 441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
ve znění 286/2018 Sb.
01.01.2019 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 283/2018 Sb.
01.01.2019 416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
ve znění 274/2018 Sb.
01.01.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 286/2018 Sb.
01.01.2019 178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku
ve znění 308/2018 Sb.
01.01.2019 522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
ve znění 322/2018 Sb.
01.01.2019 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 265/2018 Sb.
01.01.2019 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 335/2018 Sb.
01.01.2019 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 309/2018 Sb.
01.01.2019 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 335/2018 Sb., 236/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 333/2018 Sb.
01.01.2019 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ve znění 273/2018 Sb.
01.01.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 36/2018 Sb.
01.01.2019 229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
ve znění 252/2018 Sb.
01.01.2019 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 334/2018 Sb.
01.01.2019 429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
ve znění 281/2018 Sb.
01.01.2019 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ve znění 263/2018 Sb.
01.01.2019 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 91/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ve znění 299/2018 Sb.
01.01.2019 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2019 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 172/2018 Sb.
01.01.2019 345/2012 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
ve znění 418/2017 Sb.
01.01.2019 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 247/2018 Sb.
01.01.2019 314/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
ve znění 217/2018 Sb.
01.01.2019 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
ve znění 256/2018 Sb.
01.01.2019 367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
ve znění 264/2018 Sb.
01.01.2019 419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ve znění 279/2018 Sb., 127/2018 Sb.
01.01.2019 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 335/2018 Sb.
01.01.2019 298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ve znění 288/2018 Sb.
01.01.2019 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 263/2018 Sb.
01.01.2019 3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
ve znění 300/2018 Sb.
01.01.2019 50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 293/2018 Sb.
01.01.2019 59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ve znění 305/2018 Sb.
01.01.2019 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 258/2018 Sb.
01.01.2019 349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ve znění 326/2018 Sb.
01.01.2019 390/2015 Sb. Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
ve znění 297/2018 Sb.
01.01.2019 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 8/2018 Sb.
01.01.2019 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ve znění 310/2018 Sb.
01.01.2019 244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
ve znění 323/2018 Sb.
01.01.2019 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ve znění 285/2018 Sb.
01.01.2019 280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ve znění 310/2018 Sb.
01.01.2019 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 404/2016 Sb. Statistická vyhláška
ve znění 154/2018 Sb.
01.01.2019 425/2016 Sb. Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
ve znění 184/2018 Sb.
01.01.2019 453/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 292/2018 Sb., 126/2018 Sb.
01.01.2019 243/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ve znění 310/2018 Sb.
01.01.2019 247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 295/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 297/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
ve znění 202/2018 Sb.
01.01.2019 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 332/2018 Sb., 263/2018 Sb.
01.01.2019 389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
ve znění 277/2018 Sb.
01.01.2019 12/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 36/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2019 126/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
01.01.2019 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 191/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 258/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
04.01.2019 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 378/2005 Sb. Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
ve znění 307/2018 Sb.
10.01.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 4/2019 Sb.
21.01.2019 325/1999 Sb. Zákon o azylu
ve znění 16/2019 Sb.
21.01.2019 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 16/2019 Sb.
25.01.2019 154/2000 Sb. Plemenářský zákon
ve znění 3/2019 Sb.