Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
07.03.2018 153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
ve znění 35/2018 Sb.
07.03.2018 154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě
ve znění 35/2018 Sb.
07.03.2018 289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství
ve znění 35/2018 Sb.
07.03.2018 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 35/2018 Sb.
07.03.2018 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 36/2018 Sb.
07.03.2018 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 35/2018 Sb.
07.03.2018 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
ve znění 35/2018 Sb.
08.03.2018 463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
ve znění 30/2018 Sb.
22.03.2018 277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění 37/2018 Sb.
28.03.2018 176/2009 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
ve znění 42/2018 Sb.
01.04.2018 10/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
ve znění 362/2017 Sb.
01.04.2018 54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
ve znění 39/2018 Sb.
01.04.2018 136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
ve znění 449/2017 Sb.
01.04.2018 197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
ve znění 25/2018 Sb.
01.04.2018 170/2008 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
ve znění 22/2018 Sb.
01.04.2018 215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
ve znění 11/2018 Sb.
01.04.2018 106/2014 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
ve znění 22/2018 Sb.
01.04.2018 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2018 69/2017 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
ve znění 22/2018 Sb.
01.04.2018 449/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2018 11/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů