Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 115/2017
Platnost od 16.10.2017
Účinnost od 01.11.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. a vyhlášky č. 368/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu.“ zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.

2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

b) název druhu a název odrůdy, u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů, v případě cukrovky, krmné řepy a zelenin postačuje uvést název druhu českým názvem,“.

3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) pořadové číslo prohlášení o osivu s neukončenou certifikací.“.

4. V textu pod skupinovým nadpisem „Sazenice zeleniny“ nad § 19 se slova „§ 15 odst. 6 a § 19 odst. 15“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 14 písm. f), § 15 odst. 6 a § 19 odst. 17“.

5. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.“.

6. V § 24 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(7) Požadavky na označování obalů osiva informacemi o použitém přípravku na ochranu rostlin jsou stanoveny jiným právním předpisem3).

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

7. V § 25 odst. 5 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:

i) pořadové číslo návěsky.“.

8. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor, s výjimkou úředních návěsek směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin, se uvede název druhu alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na návěskách cukrovky, krmné řepy a zelenin a na návěskách dodavatele plodin uvedených v první větě tohoto odstavce postačuje uvést název druhu českým názvem.“.

9. V příloze č. 2, části I, tabulce 1 sloupec „Latinský název“ v řádku „Jílek hybridní“ zní: „Lolium x hybridum Hausskn“.

10. V příloze č. 5, části III, oddílu 3, pododdílu 4, body 2 a 3 znějí:

2. Pro osivo hybridních odrůd řepky kategorie E vyráběné za použití pylové sterility je stanovena minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 % a otcovského komponentu 99,9 %.

3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.“.

11. V příloze č. 7 se zrušuje podtržení názvů částí I, II a III.

12. V příloze č. 7, části II, oddílu 1 název oddílu 1 a tabulka 2 zní:

„Oddíl 1 Povolené kategorie a generace 5

Tabulka 2

DruhMateřské rostlinyRozmnožovací materiál předstupňu2Základní
RM3
Certifikovaný
RM4
PBTC1PB1PB2PB3PB4SSEEAB
BramborXxxxxxxxxx

“.

13. V příloze č. 7, části III, oddílu 4, pododdílu 3, tabulce 3.4b řádek „testované viry“ ve sloupci „PB“ zní:

„Svinutka, Y, A, M11, X11, S12“.

14. V příloze č. 8, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce 5.3 sloupec „Škodlivý organismus“ v řádku „Fazol obecný“ zní:

„Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.“.

15. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem b) Žádost o uznání množitelského porostu za slovo „kontroly“ doplňují slova „podle § 13 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

16. V příloze č. 9 vzor formuláře uvedeného pod písmenem f) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor zní:

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor“.

17. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem n) Žádost o registraci osob za slova „uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu“ doplňují slova „pro jiného než konečného spotřebitele“.

18. V příloze č. 10 název přílohy zní: „Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou“ a zrušují se názvy a vzory dokladů uvedených pod písmeny a), c), d), f), g), h), i), j), k) a l). Dosavadní písmena b), e) a m) se označují jako písmena a) až c) a slova „(pro pověřenou osobu)“ se zrušují.

19. V příloze č. 10 „vzor Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací“ zní:

VZOR Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací“.

20. V příloze č. 14, části 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1 včetně nadpisu zní:

„Tabulka 5.3.1

DruhCibule jiných odrůd a zřetelně odchylných typů maximálně v %Cibulí rozvitých a porostlých maximálně v %Délka suché natě maximálně v cmDélka kořínků maximálně v cm
Česnek2553

“.

21. V příloze č. 17 se v „Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty“ v prvním řádku tabulky slovo „Žadatel:“ nahrazuje slovy „Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):“.

22. V příloze č. 18 se v „Žádosti o pověření k odběru vzorků“ v prvním řádku tabulky slovo „Žadatel:“ nahrazuje slovy „Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):“.

23. V příloze č. 20 se bod 2. zrušuje.

24. Za přílohu č. 21 se doplňuje příloha č. 22, která zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.

Požadavky na množitelské porosty sadby česneku a sadbu česneku

Část I Přehled druhů

Český názevLatinský název
ČesnekAllium sativum L.

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací

DruhŠlechtitelský RMRM předstupňůZákladní RMCertifikovaný RMStandardní osivo
SE 1SE 2SE 3ECS
Česnekxxxxxxx

Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek

KategoriePočet přehlídek porostuPorosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých byly v předcházejícím období pěstovány
Počet rokůPředplodina
Všechny kategorie15rostliny rodu Allium

Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

KategorieIzolace k zamezení mechanické příměsi - vzdálenost od sousedních porostů česneku
(m)
Vzdálenost od každého jiného porostu rodu Allium mimo množitelské porosty česneku stejné kategorie *
(m)
Šlechtitelský RM, SE, E1300*
C, S1100*

* Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu použito účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu schopného přenést na rostliny česneku viry.

Oddíl 3 Čistota odrůdy

KategorieRostliny neodpovídající odrůdě a odchylných typů
(%)
Šlechtitelský RM, SE, E0
C, S1

Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství1), se nesmí vyskytovat.

2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřen nebo zlikvidován.

3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.

Skupina škodlivých organismůNázev škodlivého organismu
Hmyz, roztoči a Nematody všech vývojových stadií- Aceria tulipae (Keifer)
- Delia spp.
- Ditylenchus dipsaci (Kúhn) Filipjev
- Thysanoptera
Bakterie- Pseudomonas fluorescens Migula
Houby- Sclerotium cepivorum Berk.
Viry a virům podobné organismy- Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus

Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Vlastnosti sadby česnekuKategorie
SE, EC, S
Nejvyšší povolený výskyt
(% z počtu cibulí)
cibulí jiných odrůd a zřetelně odchylných typůnesmí se vyskytovat2
cibulí rozvitých a porostlých52
cibulí mechanicky poškozených88
cibulí poškozených houbovými chorobami66
celkem závadných cibulí (včetně poškození mechanicky a houbovými chorobami)1010
cibulí podsadbových*33
Nejvyšší povolená délka
(cm)
suché natě55
kořenů33

* Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku a 3 cm u nepaličáku.

Část VI Návěska

Oddíl 1 Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

1. označení „Kvalita EU“

2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

3. označení dodavatele a jeho registrační číslo

4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu

5. kategorie a generace

6. datum vystavení návěsky

7. název druhu

8. název odrůdy

9. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči

10. čistá hmotnost nebo počet kusů

11. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu

12. číslo návěsky

13. údaje o případné dodatečné úpravě sadby

Oddíl 2 Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:

1. označení „Kvalita EU“

2. označení dodavatele a jeho registrační číslo

3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu

4. kategorie

5. datum vystavení návěsky

6. název druhu

7. název odrůdy

8. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči

9. čistá hmotnost nebo počet kusů

10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu

11. číslo návěsky

12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby

Část VII Malé balení

Oddíl 1 Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku

Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 35 cibulí česneku.

Oddíl 2 Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo potisk obalu na malém balení sadby česneku obsahuje následující údaje:

a) název druhu

b) název odrůdy

c) označení kategorie a generace

d) číslo partie

e) označení dodavatele a jeho registrační číslo

f) čistá hmotnost nebo počet kusů

g) údaje o případné dodatečné úpravě sadby“.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, pokud jde o přílohu č. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru