Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 307/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 105/2017
Platnost od 19.09.2017
Účinnost od 04.10.2017
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

307

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb., k provedení § 21 odst. 9 zákona:


Čl. I

Ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb., § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,

b) typ a výrobní číslo taxametru,

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

e) státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,

f) datum přepravy,

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy, h) výchozí a cílové místo přepravy,

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,

j) čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny,

k) cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena sestává,

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a

m) podpis řidiče.

(2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odstavce 1. V případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a náležitosti podle odstavce 1 písm. d) až h) a k) až m).

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru