Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 98/2017
Platnost od 30.08.2017
Účinnost od 01.10.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

279

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb. a vyhlášky č. 19/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „všech“ nahrazuje slovem „obou“.

2. § 5 zní:

㤠5

O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliště odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

3. V nadpisu § 6, v nadpisu § 8 a v nadpisu § 12 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddíl“.

4. V § 6 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2 větě první, § 12, § 23 odst. 6, § 53 odst. 6, § 63 odst. 1 větách druhé a třetí, § 63 odst. 2 větách první a druhé, § 63 odst. 3, § 64, § 66 odst. 1, § 72 odst. 3, § 93 odst. 2 písm. a), § 100a odst. 1, § 100a odst. 2 větě první a v § 100a odst. 3 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddílu“.

5. V § 6 odst. 2 se slova „jeden týden“ nahrazují slovy „dva týdny“.

6. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Odsouzený zařazený soudem do věznice s ostrahou se podrobí během pobytu v příjímacím oddílu rovněž vstupnímu vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně zabezpečení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 6 odst. 4 se slova „správa věznice zasílá okamžitě“ nahrazují slovy „a u odsouzených zařazených soudem do věznice s ostrahou po stanovení stupně zabezpečení zašle správa věznice bez zbytečného odkladu“.

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Stanovení stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

(1) Do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s nízkým vnějším a vnitřním rizikem.

(2) Odsouzeným s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený

a) za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) nepřevyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, nebo

b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který dosud nebyl ve výkonu trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení.

(3) Do oddělení se středním stupněm zabezpečení se umístí odsouzený se středním vnějším a vnitřním rizikem.

(4) Odsouzeným se středním vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený

a) za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení, nebo

b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je ve výkonu trestu nejvýše potřetí, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení.

(5) Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s vysokým vnějším a vnitřním rizikem.

(6) Odsouzeným s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený za trestný čin, u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.

(7) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a další trestní řízení, zejména pro trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, anebo skutečnost, že odsouzený byl již v minulosti odsouzen za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí.

(8) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména závažnost trestné činnosti odsouzeného, charakteristika jeho osobnosti a dosavadní způsob jeho života.

(9) Pro účely stanovení stupně zabezpečení se postupně uložené na sebe navazující tresty považují za trest jediný.“.

9. Na konci nadpisu § 7 se doplňují slova „do konkrétní věznice“.

10. V § 7 odst. 1 se slova „odnětí svobody (dále jen „trest“)“ zrušují.

11. V § 8 odst. 2 se slova „oddělení, jehož délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny,“ nahrazují slovem „oddílu“.

12. V § 9 odst. 2 se za slovo „typu“ vkládají slova „a stupně zabezpečení věznice s ostrahou“ a slova „zřízeno přijímací oddělení“ se nahrazují slovy „zřízen přijímací oddíl“.

13. V § 10 odst. 1 písm. b) a v § 17 odst. 6 se za slovo „typu“ vkládají slova „a stupně zabezpečení věznice s ostrahou“.

14. V § 10 odst. 2 se slova „nebo o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu“ nahrazují slovy „ , o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu nebo o návrhu na umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

15. § 11 zní:

㤠11

O přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a rovněž bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže učinit odsouzený, a v případě, že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení. Jde-li o mladistvého, správa věznice bezodkladně odešle hlášení jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a v případě, že se proti mladistvému vede jiné trestní řízení, i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.“.

16. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Změna stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

(1) Rozhodnout o změně umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou je možné pouze na základě změny míry vnějších nebo vnitřních rizik.

(2) Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik se posuzuje vždy alespoň při

a) hodnocení plnění programu zacházení,

b) hodnocení dodržování vězeňského režimu,

c) realizaci programu výstupního zacházení, nebo

d) zjištění nedostatků ve vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik při kontrole provedené Ministerstvem spravedlnosti.

(3) V případě snížení míry vnějších nebo vnitřních rizik může ředitel věznice rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, které se liší o jeden stupeň od oddělení, v němž se vykonává trest. V případě zvýšení míry vnějších nebo vnitřních rizik ředitel věznice může rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, které se v mimořádných případech může lišit až o dva stupně od oddělení, v němž se vykonává trest.“.

17. V § 13 odst. 3 se slovo „pobytu“ nahrazuje slovem „bydliště“.

18. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) O propuštění odsouzeného z výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. V § 17 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného však nesmí být menší než 3 m2“.

20. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a v průběhu vycházek“.

21. V § 18 odst. 3 písmeno a) zní:

a) v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,“.

22. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „ve věznici s dohledem“ nahrazují slovy „v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

23. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a stupni zabezpečení věznice s ostrahou“.

24. V § 23 odst. 5 se slova „krizové oddělení“ nahrazují slovy „krizový oddíl“.

25. V § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

26. V § 33 odst. 1 ve větách první a druhé se slova „nebo jiného správního deliktu“ zrušují.

27. V § 38 odst. 1 se slovo „odsouzeného“ zrušuje.

28. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:

b) za dva měsíce ve výstupních oddílech věznic s ostrahou a věznic se zvýšenou ostrahou,“.

29. V § 39 odst. 3 se slova „s mírnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti“ nahrazují slovy „s ostrahou“.

30. V § 39 odst. 4 se slova „s přísnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti“ nahrazují slovy „se zvýšenou ostrahou“.

31. V § 39 odst. 5 se slovo „je“ nahrazuje slovy „ , charakteristika osobnosti odsouzeného a možnosti jeho resocializace jsou“ a slova „některé ze tří“ se zrušují.

32. V § 39 se odstavce 6 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.

33. V § 39 odst. 6 se za slova „změn v přístupu,“ vkládají slova „v charakteristice osobnosti odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,“.

34. V § 45 odst. 2 se slova „vykonávajícím trest ve věznici s dohledem nebo věznici s dozorem“ nahrazují slovy „umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“ a slova „vydávají propustky“ se nahrazují slovy „vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici“.

35. V § 46 odst. 4 se slova „vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem“ nahrazují slovy „umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

36. V § 49 odstavec 1 zní:

(1) V oddělení s nízkým stupněm zabezpečení a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou, s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, ve věznicích s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, ve věznicích se zvýšenou ostrahou nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Kontrolou a dohledem nad činností odsouzených jsou pověřeni vychovatelé a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou též dozorci.“.

37. V § 49 odst. 2 se slova „věznici s ostrahou a“ nahrazují slovy „v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve“ a slova „používány speciální stavebně technické prostředky a“ se zrušují.

38. V nadpisu § 51 se slova „ve věznici s dohledem“ nahrazují slovy „v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

39. V § 51 odst. 1 se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „zpravidla bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby“.

40. V § 51 odst. 2 se za slovo „vychovatel“ vkládají slova „nebo určený zaměstnanec Vězeňské služby“.

41. V § 51 odst. 4, § 52 odst. 7 a v § 78 odst. 3 se slova „vydávají propustky“ nahrazují slovy „vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici“.

42. V § 51 odst. 5 se slova „jednou za dva týdny“ zrušují a slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ se nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“.

43. V nadpisu § 52 se slova „ve věznici s dozorem“ nahrazují slovy „v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

44. V § 52 odstavec 8 zní:

(8) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat.“.

45. V nadpisu § 53 se slova „ve věznici“ nahrazují slovy „v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice“.

46. V § 53 odst. 1 se za slovo „pohybují“ vkládá slovo „zpravidla“.

47. V § 53 odst. 7 se slova „jednou za dva měsíce“ zrušují a slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ se nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“.

48. V § 57 odst. 8 se za slova „typu věznice“ vkládají slova „a stupni zabezpečení věznice s ostrahou“.

49. V § 63 odst. 1 se slova „Uzavřené oddělení je zřízeno“ nahrazují slovy „Uzavřený oddíl je zřízen“.

50. V § 82 odst. 2 se slova „jejich zákonným zástupcům“ nahrazují slovy „jeho zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi“.

51. V § 84 odst. 1 se slovo „zpravidla“ a slovo „tři“ zrušuje a za slova „na základě“ se vkládají slova „plnění programu zacházení, charakteristiky osobnosti, možnosti resocializace,“.

52. V § 84 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

53. V § 85 odst. 2 se slova „posunu v přístupu,“ nahrazují slovy „změn v přístupu, v charakteristice osobnosti mladistvého odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,“.

54. V § 86 odst. 3 se slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“ a věta třetí se nahrazuje větou „Rozhodnutí se předává proti podpisu mladistvého a blízké zletilé osoby.“.

55. § 90 zní:

㤠90

Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzené ženy:

a) v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou v mimopracovní době podle svého uvážení,

b) ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,

c) v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici se zvýšenou ostrahou v době návštěv.“.

56. V § 91 odst. 8 se slovo „přechodně“ nahrazuje slovy „na nezbytně nutnou dobu“.

57. V § 91 odst. 9 se slova „zřízeno oddělení“ nahrazují slovy „zřízen oddíl“.

58. V § 92 a v § 94 odst. 1 se slovo „odděleních“ nahrazuje slovem „oddílech“.

59. V § 93 odstavec 1 zní:

(1) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 69 odst. 1 zákona umístěni, zůstává nedotčen.“.

60. V § 93 odst. 2 písm. a) se za slova „typů věznice“ vkládají slova „a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou“.

61. V § 94 odstavec 2 zní:

(2) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 70 zákona umístěni, zůstává nedotčen.“.

62. V § 94 odst. 3 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddíly“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru