Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Částka 6/2017
Platnost od 31.01.2017
Účinnost od 01.03.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

18

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se slova „o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském“ nahrazují slovy „č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů“.

2. V § 15 odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení zní: „uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba“.

3. V § 15 odst. 2 písm. b) bodě 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

4. V § 15 odst. 2 písm. c) a v § 15 odst. 3 písm. b) se slova „daném dílu“ nahrazují slovy „produkční ploše dílu“.

5. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,“.

6. V § 15 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 17 písm. e) se slova „nebo keře“ zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru