Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Částka 50/2017
Platnost od 12.05.2017
Účinnost od 01.06.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

141

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena d) až f).

2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „a) až g)“ nahrazuje textem „a) až e)“.

4. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. f)“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru