Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 100/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 39/2017
Platnost od 05.04.2017
Účinnost od 29.04.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

100

ZÁKON

ze dne 9. března 2017,

kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „v prvním stupni příbuzenství“.

3. V nadpisu § 4 se slova „nezletilých osob“ nahrazují slovy „osob, které nenabyly plné svéprávnosti“ a slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

4. V § 4 odst. 1 se slova „kterými jsou nezletilé osoby5), osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu6) (dále jen „osoba zbavená způsobilosti“) nebo osoby“ nahrazují slovy „kteří jsou osobami, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo osobami s omezenou svéprávností (dále jen „osoba, která není plně svéprávná“) anebo osobami“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.

5. V § 4 odst. 1 písm. d), v § 7 odst. 1 větě druhé a v § 15 odst. 1 se slova „nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti“ nahrazují slovy „osoba, která není plně svéprávná“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „nezletilým osobám, osobám zbaveným způsobilosti“ nahrazují slovy „osobám, které nejsou plně svéprávné“.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5 písm. b) se slova „nezletilé osobě, osobě zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osobě, která není plně svéprávná“.

8. V § 5 odst. 3, § 7 odst. 6 a v § 16 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

9. V § 5 odst. 5 závěrečné části ustanovení, § 5 odst. 6 písm. a), b) a g) a v § 5 odst. 8 se slova „nezletilé osoby, osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

10. V § 5 odst. 6 písm. d) a v § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

11. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova „nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobu, která není plně svéprávná,“.

12. V § 6 odst. 6 se slova „nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

13. V § 7 odst. 1 větě čtvrté, v § 7 odst. 2 větě první, § 7 odst. 5, § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 16 odst. 1 písm. c) se slova „nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

14. V § 7 odst. 2 větě čtvrté a v § 7 odst. 4 se slova „nezletilé osoby nebo zákonného zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

15. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „nezletilou osobou nebo osobou zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobou, která není plně svéprávná“.

16. V § 15 odst. 2 se slova „nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti“ nahrazují slovy „osoba, která není plně svéprávná“.

17. V § 16 odst. 2 se slova „nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobu, která není plně svéprávná“.

18. V § 18 odst. 5 se na konci textu písmen a) až c) doplňují slova „ , která je určena k přímému přenosu do těla příjemce“.

19. V § 21 písmeno b) zní:

b) provedené transplantace tkání určených k přímému přenosu do těla příjemce hlásit do Národního registru provedených transplantací orgánů,“.

20. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovo „orgány“ vkládají slova „a pro tkáně určené k přímému přenosu do těla příjemce“.

21. V § 26a odst. 2 písm. a) se slovo „desetimístnou“ zrušuje.

22. V poznámce pod čarou č. 21 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2017.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru