Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek

Částka 51/2016
Platnost od 29.04.2016
Účinnost od 01.10.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Poslední změna: 15.11.2018 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 18.07.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela rozšiřuje výjimku z povinného vyloučení účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má obdobnou právní formu a který nemá výlučně zaknihované akcie tak, aby se vztahovala i na akciové společnosti ve výlučném vlastnictví státu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.05.2017 pod číslem 147/2017 Sb. s účinností od 22.05.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody

Návrh vyhláška je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Návrh upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také certifikaci shody elektronických nástrojů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.08.2016 pod číslem 260/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze smlouvy na koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh vyhláška provádí zákon o zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.08.2016 pod číslem 248/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Určení finančních limitů. Účelem stanovení těchto finančních limitů je zejména určit tzv. nadlimitní veřejnou zakázku. Pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek platí přísnější právní úprava.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.06.2016 pod číslem 172/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Návrh respektuje rámec stanovený zákonem a ukládá zadavatelům stanovit v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky závazné zadávací podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.06.2016 pod číslem 173/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Jejím účelem je stanovení paušální částky nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotné sazby náhrady nákladů řízení, která může být (a má být) Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.05.2016 pod číslem 170/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

jedná se o prováděcí vyhlášku k návrhu zákona o zadávaní veřejných zakázek. Předkládaný návrh má za cíl sestavit jednoznačný a závazný způsob specifikace předmětu veřejných zakázek na stavební práce, což přispěje nejen ke zjednodušení zadávacího procesu a unifikaci zadávacích dokumentací veřejných zakázek na stavební práce, ale i k posílení transparentnosti zadávacího procesu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.05.2016 pod číslem 169/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.05.2016 pod číslem 168/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.04.2016 pod číslem 134/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016