Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Částka 190/2004
Platnost od 10.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Poslední změna: 10.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zákona ukládá ředitelům škol nové povinnosti.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přidává k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišuje úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Poslední změna: 14.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákonpředpisů

Novela posunuje účinnost náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela umožňuje, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.

Poslední změna: 31.01.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen)

Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Poslední změna: 12.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela umožňuje zřizovateli školy ovlivňovat záměry počtu přijímaných uchazečů v jím zřizovaných středních školách a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů.

Poslední změna: 05.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

Cílem návrhu zákona je úprava osobní působnosti zákona o hmotné nouzi a úprava souvisejících zákonů.

Poslední změna: 24.10.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela souhrnně zpracovává ustanovení technického charakteru, jejichž cílem je zpřehlednit, sjednotit a zkvalitnit proces ukončení vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2018 pod číslem 232/2018 Sb. s účinností od 01.11.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela ruší povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly pátého roku věku, v rozsahu jednoho školního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 167/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Novela zajišťuje stanovení podrobností k předkládání údajů nezbytných pro určení výše finančních prostředků, jež vyplývá ze změny financování regionálního školství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.08.2018 pod číslem 161/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.06.2018 pod číslem 123/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem návrhu zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela si klade za cíl odložit účinnost zákona, který mění financování a ohrožuje stabilitu financování regionálního školství.

Návrh neprošel 18.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Vyhláška umožňuje v dostatečném rozsahu nakládání s vybranými chemickými látkami, směsmi a prachy v rámci praktického vyučování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2018 pod číslem 61/2018 Sb. s účinností od 27.04.2018

Návrh poslanců na vydání zákona proti inkluzi ve školství

Omezení vlivu školského poradenského zařízení ve věcech inkluze.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Rozšíření obecných cílů vzdělávání o plnění občanských a společenských povinností a upřesnění úrovně cíle v oblasti světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a další související zákony

Novela zavádí efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon

Předmětem změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 101/2017 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb.

Novela zavádí nový typ školského zařízení - vzdělávací zařízení v zahraničí.

Návrh neprošel 05.04.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem sppolečné části maturitní zkoušky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.12.2016 pod číslem 445/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Navazuje na novelu školského zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.10.2016 pod číslem 353/2016 Sb. s účinností od 31.10.2016

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Přizpůsobení nabídky a prodeje potravin prostřednictvím prodeje výživovým požadavkům dětí, žáků a studentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.09.2016 pod číslem 282/2016 Sb. s účinností od 20.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a některé další zákony

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

Poslední změna: 30.08.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu. Zákon přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Cílem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.07.2016 pod číslem 230/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Návrh novely přináší zejiména zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, úpravu systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou, úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky; dále zahrnuje zřízení Národní rady pro vzdělávání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.06.2016 pod číslem 178/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Návrh vyhlášky o státních zkouškách grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Návrh vyhlášky stanoví rozsah a obsah zkoušek a jejich zkušební řád, pravidla konání zkoušek, přihlašování ke zkouškám, pravidla hodnocení zkoušek a úplatu za zkoušky. Současně je novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.02.2016
22.02.2016 pod číslem 58/2016 Sb. s účinností od 22.02.2016

Návrh vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vyhláška nově upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.01.2016 pod číslem 27/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a některé další zákony

Novela se týká těchto oblastí: vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registr pedagogických pracovníků, povinná školní docházka a spádové školy, ukončování středního vzdělávání, pracovní poměr ředitelů škol a správní řízení v působnosti škol a školských zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 82/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015