Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 178/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.

Částka 49/1995
Platnost od 31.08.1995
Účinnost od 31.08.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Prokurátor a vyšetřovatel může postoupit z druhého do třetího platového stupně, pokud vykonával funkci prokurátora nebo vyšetřovatele nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), e) a f).".

2. § 3 odst. 1 se doplňuje písmenem f), které zní:

"f) jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.".

3. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Prokurátorovi a vyšetřovateli přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, a to

při délce započitatelné praxev platové třídě
101112
1. do ukončení 5. roku praxe14 30015 80016 500
2. od počátku 6. roku praxe16 40017 80018 400
3. od počátku 9. roku praxe18 40019 20019 800
4. od počátku 12. roku praxe19 80020 50021 200
5. od počátku 15. roku praxe21 20021 80022 600
6. od počátku 18. roku praxe22 20023 30023 900
7. od počátku 21. roku praxe22 70024 60025 200
Kč měsíčně.

4. V § 4 odst. 3 se částka "6 500 Kč" nahrazuje částkou "7 200 Kč" a částka "7 000 Kč" se nahrazuje částkou "7 700 Kč".

5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky č. 9) zní:

"§ 7a

Další plat

(1) Prokurátorovi náleží v každém kalendářním pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jedné prokuratury nebo u prokuratury, k níž byl přidělen nebo dočasně přidělen podle zvláštních předpisů.9) Za odpracovaný den se považuje den, v němž prokurátor

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně prokuratury v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na obvyklý pracovní den připadl svátek.

(2) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 1.

(3) Nárok na další plat v prvním pololetí roku nevznikne prokurátorovi, který ukončí pracovní poměr přede dnem 30. června, a nárok na další plat ve druhém pololetí roku nevznikne prokurátorovi, který ukončí pracovní poměr přede dnem 30. listopadu.

(4) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, které byly prokurátorovi naposledy stanoveny prokuraturou, pokud se dále nestanoví jinak.

(5) Další plat za první pololetí kalendářního roku je splatný spolu s platem za měsíc červen a za druhé pololetí kalendářního roku spolu s platem za měsíc listopad. Vznikne-li nárok ve druhém pololetí kalendářního roku až v měsíci prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.

9) § 19 odst. 3 a § 20 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb.".

Čl. II

Další plat (§ 7a) se poskytne poprvé v roce 1995 a jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak prokurátorovi v tomto roce vznikl nárok.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
v z. Ing. Kočárník CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru