Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.03.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) po dohode s príslušnými výbormi odborových zväzov a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy výnos z 11. decembra 1987 č. 1099/1987 o úlohách organizácií pri odoberaní vzoriek banského ovzdušia, o činnosti plynových analytických laboratórií a o ich kontrole hlavnými banskými záchrannými stanicami.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1988.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu a možno doň nazrieť na Slovenskom banskom úrade a obvodných banských úradoch.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to výnos Slovenského banského úradu z 11. decembra 1987 č. 1099/1987 o úlohách organizácií pri odoberaní vzoriek banského ovzdušia, o činnosti plynových analytických laboratórií a o ich kontrole hlavnými banskými záchrannými stanicami (reg. v čiastke 26/1987 Zb. a uverejnený v čiastke 1/1988 Ú. v. SSR). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru