Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.11.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 21. října 1987 čj. 14.616/87-V/3 o odchylném uplatňování mzdových forem.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1987 a upravuje odchylné poskytování čtvrtletních prémií kumulativně od počátku roku u obchodně provozních pracovníků knižních prodejen v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v knižních prodejnách organizací řízených nebo spravovaných národními výbory.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají dnem 31. října 1987 účinnosti tyto předpisy:

a) Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. 9.124/83-V/3 o výjimkách při uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 6/1984 Sb.);

b) Pokyny ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. 9.212/83-V/3 pro jednotné uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v přímo řízených organizacích ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. v částce 6/1984 Sb.);

c) Instrukce ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 15. září 1983 čj. 13.839/83-V/3 pro jednotné uplatňování mzdových forem v obchodních organizacích na úseku kultury řízených národními výbory uveřejněné v částce 13/1983 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory;

d) Zásady ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 17. prosince 1985 čj. 16.157/85-V/3 pro ověřování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury ČSR a řízených nebo spravovaných národními výbory pro léta 1986-1987, které byly rozeslány přímo řízeným organizacím ministerstva kultury ČSR, krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. m. Prahy a organizacím jimi řízeným. Pro ostatní organizace se shora uvedené předpisy v odstavcích a) až d) zrušují ku dni 31. prosince 1987.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, na odborech kultury KNV a NV hl. m. Prahy, národních podnicích KNIHA, Středočeském nakladatelství a knihkupectví a v n. p. Zahraniční literatura.

Přesunout nahoru