Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o26/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými výbormi odborových zväzov a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy výnos z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

Výnos ustanovuje organizáciám podliehajúcim dozoru štátnej banskej správy povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri používaní plynových zariadení alebo vykonávaní ich revízií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu a možno doň nazrieť na Slovenskom banskom úrade a obvodných banských úradoch.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziach a skúškach plynových zariadení (reg. v čiastke 17/1987 Zb.). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru