Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o21/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 10.06.1992 (250/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 3 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu výnos z 30. júna 1987 č. PO-437/2-1987 o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.

Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, ktorí sú zaradení v útvaroch Zboru požiarnej ochrany okresných národných výborov a krajských národných výborov, a v rozsahu vymedzenom v § 1 písm. b) výnosu aj na príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, ktorí sú zaradení na správach Zboru požiarnej ochrany okresných národných výborov, krajských národných výborov, na Hlavnej správe Zboru požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a stredných školách požiarnej ochrany.

Výnos rieši otázku základnej mzdy a jej zmeny, mzdové formy, príplatky, mzdu pri odbornej príprave a oveřovaní a odmenu za pracovnú pohotovosť.

Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 20. apríla 1977 č. HS-713/13-1976 o odmeňovaní príslušníkov verejných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania vo verejných požiarnych zboroch registrovaná v čiastke 11/1977 Zb. v znení úpravy z 2. augusta 1985 č. PO-484/2-85 registrovanej v čiastke 33/1985 Zb.

Výnos nadobudol účinnosť 1. júlom 1987. Bol publikovaný v čiastke 8/1987 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky, krajských národných výboroch a okresných národných výboroch.

Přesunout nahoru