Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o20/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a podľa § 50 zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona SNR č. 140/1982 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov vydalo výnos z 15. júna 1987 č. 31/43-881/1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 20. 12. 1984 č. 31/43-7156/1984 o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi. Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.

Týmto výnosom sa menia hranice sociálnej odkázanosti na zabezpečenie diétneho stravovania rodín s deťmi a u starých občanov a občanov ťažko postihnutých na zdraví. Zvyšujú sa sociálne intervencie v kluboch dôchodcov a ďalšie špecifiká pre zabezpečenie komplexnej sociálnej starostlivosti pre jednotlivých občanov a rodín s deťmi v pôsobnosti národných výborov.

Výnos bude v plnom znení uverejnený v čiastke 4/87 Spravodajcu MPSV SSR. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí SSR, na odboroch sociálnych vecí a pracovných síl KNV (NVB) a na odboroch sociálnych vecí ONV.

Přesunout nahoru