Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c14/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.07.1990 (272/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a podľa § 50 písm. d) zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona SNR č. 140/1982 Zb. výnos z 30. júna 1987 č. 31-3673/1987 o stravných jednotkách v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tento výnos ustanovuje finančné normy priemerných nákladov na potraviny pripadajúce na jeden ubytovací deň pre obyvateľov ústavov sociálnej starostlivosti, výcvikových stredísk a zariadení pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Výnos nadobúda účinnosti 1. júlom 1987.

Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu strácajú platnosť Smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 8. 12. 1977 č. IV-6658/1977 o stravovacích jednotkách v zariadeniach sociálnej starostlivosti uverejnené v čiastke 5/1978 V. v. SSR NV, smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 1. 2. 1982 č. 21-1025/1982, ktorými sa dopĺňajú smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 8. 12. 1977 č. IV-6658/1977 o stravovacích jednotkách v zariadeniach sociálnej starostlivosti uverejnené v čiastke 2/1982 V. v. SSR NV.

Výnos bude v plnom znení uverejnený v čiastke 3/1987 Spravodajcu MPSV SSR. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí SSR, na odboroch sociálnych vecí a pracovných síl KNV (NVB) a na odboroch sociálnych vecí ONV.

Přesunout nahoru