Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.06.1991 (186/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

93

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 19. listopadu 1987

o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 28 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) podrobnosti obsahu, zpracování a postupu při schvalování rozvojových teplofikačních studií,

b) způsob bilancování tepla a vybrané oblasti,

c) pravidla a podmínky jednotného systému provozu a údržby soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále jen "soustava"),

d) zásady dispečerského řízení soustavy,

e) způsob a náležitosti vedení pasportů a evidence zařízení soustavy,

f) rozsah, podmínky a způsob ochrany zařízení rozvodu tepla.

(2) Jednotný systém provozu a údržby a vedení pasportů a evidence se vztahuje na vybraná zařízení soustav s veřejným rozvodem tepla, jestliže alespoň jeden z ústředních zdrojů tepla v soustavě dosahuje tepelný výkon na prahu zdroje 25 MW a více; na vybraná zařízení ostatních soustav se jednotný systém provozu a údržby vztahuje přiměřeně podle velikosti tepelného výkonu z ústředních zdrojů tepla a počtu provozovatelů vybraných zařízení soustavy.

(3) Ochrana zařízení rozvodu tepla se vztahuje na primární část rozvodu tepla a na stanice, v nichž se upravují parametry teplonosné látky (dále jen "stanice").

§ 2

Pojmy

(1) Vybranými zařízeními soustavy jsou ústřední zdroje tepla, primární část rozvodu tepla a předávací stanice soustavy.

(2) Řídící organizací se rozumí organizace provozující primární část veřejného rozvodu tepla nebo na podkladě dohody s ní organizace provozující ústřední zdroj tepla, která dispečersky řídí provoz soustavy (§ 18 odst. 3 zákona).

ČÁST DRUHÁ

Rozvojové a teplofikační studie a bilance tepla

HLAVA PRVNÍ

Obsah, zpracování a schválení rozvojových teplofikačních studií

§ 3

(1) Rozvojová teplofikační studie v souladu s jednotnou státní palivoenergetickou politikou vymezuje rozsah centralizovaného a decentralizovaného zásobování teplem, věcný a časový postup jeho realizace.

(2) Rozvojová teplofikační studie obsahuje

a) zadání a vymezení úkolu, výchozí údaje o současném stavu zásobování teplem, územní charakteristiku, klimatické podmínky a životní prostředí,

b) předpokládaný rozvoj území z hlediska urbanistického,

c) vymezení rozsahu centralizovaného a decentralizovaného zásobování teplem včetně bilancí potřeb tepla a jejich krytí zdroji a palivy podle druhů a využití druhotných a netradičních forem energie,

d) návrh variant centralizovaného zásobování teplem a jedné porovnávací varianty decentralizovaného zásobování teplem,

e) situační a funkční schémata soustavy centralizovaného zásobování teplem, popis koncepce nového a návaznost na dosavadní zařízení pro zásobování teplem, potřebu paliv, vody, elektrické energie, pracovních sil a dopravní cesty,

f) likvidaci odpadních vod, popelovin a dalších zplodin,

g) vyvedení elektrického výkonu,

h) ekologické účinky, zábor zemědělského, popřípadě lesního půdního fondu,

i) výpočet ekonomické efektivnosti jednotlivých variant včetně souvisících investic,

j) návrh programu investiční výstavby pro doporučenou variantu,

k) návrh sdružování prostředků pro doporučenou variantu,

l) závěrečné vyhodnocení.

(3) Odborná energetická organizace 1) může v průběhu zpracování rozvojové teplofikační studie určit rozsah a počet variant řešení, popřípadě aby některá její část byla zpracována podrobněji.

§ 4

(1) Organizace, která zabezpečuje zpracování rozvojové teplofikační studie (§ 7 odst. 1 zákona), předkládá ji odborné energetické organizaci, 1) která ji posoudí a po projednání se Státní energetickou inspekcí České socialistické republiky nebo Státní energetickou inspekcí Slovenské socialistické republiky 2) a příslušným krajským národním výborem ji předloží se svým stanoviskem Federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.

(2) Federální ministerstvo paliv a energetiky schvaluje (§ 8 odst. 1 zákona) rozvojovou teplofikační studii protokolem do pěti měsíců od jejího předložení odbornou energetickou organizací. 1)

(3) Federální ministerstvo paliv a energetiky dohodne s příslušným krajským národním výborem další opatření k přípravě realizace doporučené varianty včetně postupu při případném sdružování prostředků a činností v investiční výstavbě.

(4) Organizace, která zabezpečuje zpracování rozvojové teplofikační studie, je povinna zajistit její aktualizaci po pěti letech v návaznosti na zpracování pětiletého plánu a vždy při zásadní změně základních údajů (palivová základna, bilance tepla, investiční prostředky, doba realizace, technickoekonomické řešení).

HLAVA DRUHÁ

Pořizování bilancí tepla

§ 5

(1) Bilance tepla obsahují potřebné údaje charakterizující danou oblast, soustavu centralizovaného zásobování teplem z hlediska současné a výhledové potřeby tepla a jejího krytí zdroji, decentralizované zásobování teplem, soupis ústředních zdrojů tepla, technické a hospodářské ukazatele pro centralizované zásobování teplem, skladbu palivové základny, potřebu paliva pro soustavu centralizovaného zásobování teplem, diagramy průběhu potřeb, popřípadě dodávek tepla a komentář.

(2) Výchozími podklady pro zpracování bilance tepla jsou údaje o dosavadní, plánované a perspektivní potřebě tepla a údaje o dosavadních zdrojích tepla a jejich plánovaném a perspektivním výhledu.

(3) Údaje o dosavadní potřebě tepla a zdrojích tepla a jejich plánovaném vývoji poskytují provozovatelé zařízení pro zásobování teplem.

(4) Údaje o plánované potřebě tepla, která souvisí s novou investiční výstavbou, předkládá investor této výstavby.

(5) Údaje o perspektivní potřebě tepla poskytují v úvahu přicházející odběratelé tepla a jejich nadřízené orgány.

(6) Podklady pro bilance tepla jsou povinny příslušné orgány a organizace poskytnout organizaci zabezpečující zpracování bilance tepla, a to údaje podle odstavců 3 a 4 do 30 dnů a údaje podle odstavce 5 do 60 dnů od doručení vyžádání, pokud nebude dohodnuto jinak.

§ 6

(1) Bilanci tepla ve vybrané oblasti zabezpečuje organizace, která pořizuje rozvojovou teplofikační studii.

(2) Odborná energetická organizace 1) poskytuje při zpracování bilance tepla metodickou pomoc.

(3) Organizace, která zabezpečila zpracování bilance tepla, je povinna zajistit její aktualizaci pravidelně po pěti letech v návaznosti na zpracování pětiletého plánu a vždy při takové změně poskytnutých údajů, která představuje snížení nebo zvýšení souhrnné spotřeby tepelného příkonu nejméně o 20 %.

ČÁST TŘETÍ

Jednotný systém provozu a údržby

HLAVA PRVNÍ

Provoz soustavy

§ 7

(1) Řídící organizace koordinuje a řídí činnost provozovatelů jednotlivých zařízení soustavy a je výhradně oprávněna povolovat změny v jejich provozu (např. odstavení zařízení, snížení výkonu).

(2) Bez souhlasu řídící organizace může provozovatel jednotlivého zařízení provést zásadní změny v provozu zařízení jen v případě zjevného ohrožení osob nebo zařízení. 3)

§ 8

(1) Provozovatelé jednotlivých zařízení soustavy jsou povinni

a) provozovat zařízení soustavy v souladu s ročním plánem provozu, plánem regulačních opatření a podle operativních pokynů řídící organizace vydávaných na základě dispečerského řádu soustavy,

b) poskytovat řídící organizaci technické a ekonomické podklady potřebné pro řízení soustavy, zejména pasporty a výkazy o provozu zařízení,

c) seřídit zařízení podle pokynů řídící organizace, zejména při změně průtočných a tlakových poměrů v soustavě,

d) vypracovat provozní řád provozovaného zařízení pro ústřední zdroj tepla a rozvod tepla a místní provozní předpisy jednotlivých částí zařízení před jejich uvedením do provozu; u stávajících zařízení do 6 měsíců po nabytí účinnosti této vyhlášky,

e) trvale kontrolovat a operativně řídit hydraulické a teplotní poměry horkovodních nebo teplovodních sítí a parametry páry v parních sítích,

f) provozovat a obsluhovat zařízení soustavy způsobilými pracovníky, 4) kontrolovat jejich činnost, přezkušovat je v předepsaných termínech a zvyšovat jejich kvalifikace odborným školením,

g) kontrolovat u plně automatizovaných bezobslužných zařízení soustavy spolehlivý a bezpečný provoz pochůzkovou službou nebo jiným vhodným způsobem,

h) podávat řídící organizaci pro potřebu operativního řízení okamžitě zprávy o změně provozního stavu zařízení soustavy.

(2) Provozovatelé jednotlivých zařízení soustavy jsou povinni vytvářet podmínky pro plnění úkolů řídící organizace, zejména vybavit provozovaná zařízení telekomunikačním spojením, popřípadě dalšími prostředky řízení a ovládání.

§ 9

(1) Řídící organizace je povinna na základě technických a ekonomických podkladů poskytnutých provozovateli zařízení

a) vypracovávat pětileté a roční plány přípravy provozu včetně výkonové a výrobní bilance, bilance potřeby paliv, bilance tepla, roční diagramy měsíčních maxim tepelného zatížení, roční diagramy dosažitelných a pohotových tepelných výkonů na prazích zdrojů tepla při zohlednění plánů běžných a generálních oprav vždy do 30. června kalendářního roku,

b) zpracovávat roční teplotní diagram soustavy a varianty typických provozních režimů,

c) zpracovat a vydat v dohodě s provozovateli jednotlivých zařízení soustavy a po projednání s příslušným národním výborem dispečerský řád soustavy před jejím uvedením do provozu; u stávajících soustav do 6 měsíců od účinnosti této vyhlášky. Dispečerský řád obsahuje zejména

1. povinnosti řídící organizace a provozovatelů jednotlivých zařízení soustavy k zabezpečení spolehlivého, bezpečného a hospodárného provozu soustavy a jejích jednotlivých částí,

2. způsob zajištění plynulé dodávky tepla odběratelům při dodržení parametrů teplonosné látky,

3. zásady optimálního řízení provozu zařízení soustavy,

4. způsob vyhlašování a aplikace regulačních opatření odběru tepla,

d) zpracovat podle přílohy č. 2 této vyhlášky plán regulačních opatření a projednat jej s příslušným národním výborem,

e) zpracovat a vydat po projednání s provozovateli jednotlivých zařízení soustavy havarijní plán pro soustavu obsahující souhrn nezbytných opatření k omezení škod v důsledku havárie,

f) zpracovávat programy provozu soustavy na následující den na základě provozní situace, předpovědi počasí a odběrových poměrů při optimálním využívání zařízení soustavy,

g) řídit provoz soustavy podle dispečerského řádu, provozních programů a okamžité situace a vést o něm operativně technickou evidenci.

(2) V případě, že součástí soustavy je též ústřední zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, musí být dispečerský řád takové soustavy v souladu s dispečerským řádem elektrizační soustavy. 5)

HLAVA DRUHÁ

Údržba, opravy a rekonstrukce zařízení soustavy

§ 10

Provozovatelé jednotlivých zařízení soustavy jsou povinni

a) zpracovat návrhy pětiletých a ročních plánů běžných a generálních oprav a rekonstrukcí zařízení soustavy a předkládat je řídící organizaci vždy do 30. dubna kalendářního roku,

b) provádět předepsané revize a zkoušky, zabezpečovat preventivní údržbu, běžné i generální opravy a rekonstrukce zařízení soustavy v souladu se zkoordinovaným plánem,

c) odstraňovat poruchy a havárie soustavy neprodleně, popřípadě v termínu dohodnutém s řídící organizací.

§ 11

Řídící organizace je povinna

a) vypracovávat souhrnný pětiletý a roční plán běžných a generálních oprav a rekonstrukcí zařízení soustavy tak, aby byla zabezpečena plynulá dodávka tepla, spolehlivý a bezpečný provoz soustavy při optimálním využití opravárenských a údržbářských kapacit a rozhodující opravy byly ukončeny před otopným obdobím a pravidelné letní odstávky dodávky teplé užitkové vody pro provádění plánované údržby nepřekročily 14 dní vcelku,

b) prosazovat při provádění oprav a rekonstrukcí jednotlivých zařízení soustavy použití typových projektů a typových částí zařízení soustavy k maximálnímu sjednocení typů stanic, armatur, čerpadel, regulátorů, měřičů tepla apod.,

c) zprostředkovávat poskytování výpomoci provozovatelů zařízení soustavy opravárenskými kapacitami při likvidaci poruch a havárií 3) a po projednání s národním výborem výpomocí dalších organizací.

HLAVA TŘETÍ

Pasportizace a evidence

(1) Pasporty a výkazy jednotlivých zařízení soustavy zpracovávají provozovatelé těchto zařízení podle jednotných vzorů formulářů, které poskytnou odborné energetické organizace. 1)

(2) Pasportů a výkazů se využívá zejména ke zpracování a aktualizaci bilancí tepla a rozvojových teplofikačních studií, pro řízení a kontrolu provozu a údržby zařízení soustavy, pro zpracování plánovacích podkladů, pro vyhodnocování provozu a norem spotřeby.

(3) Pasporty zařízení soustavy se zpracovávají při uvedení zařízení do provozu a při každé změně jejich technických parametrů. Provozovatelé jednotlivých zařízení soustavy předávají pasporty v jednom vyhotovení řídící organizaci.

(4) Výkazy zařízení soustavy zachycují základní provozně ekonomické údaje, které podléhají časovým změnám a zpracovávají se každoročně. Provozovatelé jednotlivých zařízení soustavy předávají výkazy vždy do 31. března kalendářního roku ve třech vyhotoveních řídící organizaci, která po jejich prověření předá dvě vyhotovení odborné energetické organizace. 1)

HLAVA ČTVRTÁ

Ochranná pásma

§ 13

Šířka ochranných pásem

(1) Ochranné pásmo primární části rozvodu tepla je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách tohoto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí

a) u primární části rozvodu tepla v zastavěném území na každou stranu 1 m,

b) u primární části rozvodu tepla mimo zastavěné území na každou stranu 5 m.

(2) Ochranné pásmo stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 3 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanic.

(3) Ochranné pásmo nevzniká

a) u primární části rozvodu tepla, jestliže prochází technickým podlažím vytápěných budov,

b) u stanic, jestliže jsou umístěny ve vytápěných budovách.

§ 14

Ochrana primární části rozvodu tepla a stanic

(1) V ochranných pásmech je bez souhlasu provozovatele zakázáno

a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit zařízení pro rozvod tepla, plynulost a bezpečnost jeho provozu a údržby, nebo při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob nebo majetku (např. uskladňování a práce s hořlavinami a výbušninami, přejezdy těžkých mechanismů),

b) provádět stavby a umisťovat zařízení, 6) provádět odkopy nebo navršování zemin nebo jiného materiálu, vysazovat trvalé porosty.

§ 15

V blízkosti ochranných pásem, tj. v prostoru bezprostředně navazujícím, je bez souhlasu provozovatele zakázáno umísťovat zařízení, popřípadě stavby 6) nebo provádět činnosti, při jejichž poruše, zřícení nebo nesprávné manipulaci by mohlo dojít k ohrožení plynulého a bezpečného provozu zařízení pro rozvod tepla (např. skládky hořlavin a výbušnin, čerpadla pohonných hmot, plynojemy, stožáry, provádění trhacích prací).


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

Rozvojové teplofikační studie zpracované před účinností této vyhlášky se považují za zpracované podle této vyhlášky.

§ 17

Federální ministerstvo paliv a energetiky vyhlašuje pro celé území Československé socialistické republiky vybrané oblasti, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Ministr:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) České energetické závody, koncern, Praha Slovenské energetické závody, koncern, Bratislava.

2) Zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci.

3) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úřadů a o hlášení pracovních nehod (havárií) technických zařízení.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 111/1975 Sb.,o evidenci a registraci pracovních úřadů a o hlášení pracovních nehod (havárií) technických zařízení.

4) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 23/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 84/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 24/1984 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 25/1984 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů.

5) Dispečerský řád pro zařízení provozu elektrizační soustavy ČSFR vydaným opatřením ministra paliv a energetiky ČSFR č. 47/1986.

6) § 21 odst 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.


Příloha č. 1

Seznam vybraných oblastí

1. Území hlavního města Prahy

1.1 Hlavní město Praha

2. Kraj Středočeský

2.1 Beroun - Králův Dvůr

2.2 Kladno

2.3 Kralupy

2.4 Kolín

2.5 Mělník

2.6 Mladá Boleslav

2.7 Příbram

2.8 Slaný

3. Kraj Jihočeský

3.1 České Budějovice

3.2 Jindřichův Hradec

3.3 Písek

3.4 Pelhřimov

3.5 Strakonice

3.6 Tábor - Planá n. Lužnicí - Sezimovo Ústí

4. Kraj Západočeský

4.1 Karlovy Vary

4.2 Mariánské Lázně

4.3 Ostrov

4.4 Plzeň

4.5 Sokolov

5. Kraj Severočeský

5.1 Děčín

5.2 Chomutov - Jirkov - Kadaň - Klášterec n. Ohří

5.3 Litoměřice

5.4 Louny

5.5 Most - Litvínov

5.6 Teplice - Bílina

5.7 Ústí n. Labem

6. Kraj Východočeský

6.1 Dvůr Králové

6.2 Hradec Králové - Pardubice - Chrudim

6.3 Jaroměř

6.4 Jičín

6.5 Náchod

6.6 Nové Město n. Metují

6.7 Trutnov - Janské Lázně

6.8 Rychnov nad Kněžnou

7. Kraj Jihomoravský

7.1 Brno - Oslavany - Ivančice

7.2 Gottwaldov

7.3 Hodonín

7.4 Otrokovice

7.5 Prostějov

7.6 Uherské Hradiště

7.7 Žďár n. Sázavou

8. Kraj Severomoravský

8.1 Bohumín

8.2 Bruntál

8.3 Frýdek - Místek

8.4 Kopřivnice

8.5 Krnov

8.6 Olomouc

8.7 Opava

8.8 Ostrava - Havířov - Karviná - Orlová

8.9 Přerov

8.10 Rožnov p. Radhoštěm

8.11 Třinec

8.12 Valašské Meziříčí

8.13 Vsetín

9. Území hl. města SSR Bratislavy

9.1 Hlavní město SSR Bratislava

10. Kraj Západoslovenský

10.1 Hlohovec - Leopoldov

10.2 Komárno

10.3 Levice

10.4 Nitra

10.5 Nové Mesto n. Váhom

10.6 Nové Zámky

10.7 Skalica - Holíč

10.8 Trnava

10.9 Piešťany

11. Kraj Středoslovenský

11.1 Banská Bystrica

11.2 Dubnica n. Váhom

11.3 Handlová

11.4 Martin

11.5 Považská Bystrica

11.6 Prievidza - Nováky

11.7 Rimavská Sobota

11.8 Ružomberok

11.9 Veľký Krtíš

11.10 Zvolen

11.11 Žiar n. Hronom

11.12 Žilina

11.13 Púchov

12. Kraj Východoslovenský

12.1 Humenné

12.2 Košice

12.3 Prešov

12.4 Snina

12.5 Trebišov - Michalovce

12.6 Vranov n. Ťopľou

12.7 Poprad

12.8 Spišská Nová Ves

Příloha č. 2

Obsah plánu regulačních opatření

I. Všeobecné zásady

a) důvody pro vyhlašování regulačních opatření,

b) způsob vyhlašování regulačních stupňů,

c) výjimky z regulačních opatření pro společensky důležité odběratele,

d) přehled orgánů, kterým je podávána informace o vyhlášení regulačních opatření (mimo odběratele),

e) soupis odpovědných pracovníků řídící organizace, kteří jsou oprávněni podávat informace a zodpovídat dotazy o regulačních opatřeních.

II. Stupně regulačních opatření

0 - normální provoz, odběr povolen do výše sjednaného maximálního příkonu podle HS (pro vytápění v závislosti na venkovní teplotě) - nevyhlašuje se

1,2 - omezení dodávky tepla pro přípravu teplé užitkové vody, dodávka tepla pro technologické účely a pro vytápění zůstává nedotčena

3,4 - omezení dodávky tepla pro přípravu teplé užitkové vody a technologické účely, dodávka tepla pro vytápění zůstává nedotčena

5,6 - omezení dodávky tepla pro přípravu teplé užitkové vody a pro technologické účely, snížení dodávky tepla pro vytápění

7 - omezení dodávky tepla na bezpečnostní minimum - havarijní stupeň

Při vyšším než 2. regulačním stupni musí být uvedeny do provozu záložní zdroje soustavy.

Uvedený počet regulačních stupňů nemusí být naplněn, je třeba dodržet uvedené členění a volné stupně ponechat jako rezervu. Pokud zájmy soustavy vyžadují vyšší počet regulačních stupňů, je rozšíření možné na podskupiny.

V případě uplatnění signálu hromadného dálkového ovládání, popřípadě dispečerské služby pro řízení soustavy, regulační plán pro takovou soustavu se přiměřeně upraví.

III. Vyčíslení regulace pro celou zásobovanou oblast

Sestava, z níž bude zřejmý přínos regulace pro celou zásobovanou oblast při různých venkovních teplotách

venkovní teplotaºC
dodávka tepla podle hospodářské smlouvyMW
předpokládaná dodávka tepla podle skutečnosti předchozích letMW
dodávka tepla podle stupně č. 1,2MW
dodávka tepla podle stupně č. 3,4MW
dodávka tepla podle stupně č. 5,6MW
dodávka tepla podle stupně č. 7MW

Sestava může být nahrazena diagramem.

IV. Rozpis regulačních stupňů pro odběratele

Obsahuje stanovení limitů při jednotlivých regulačních stupních pro jednotlivé odběratele:

- dodávka tepla pro technologické účely - podle potřeby a členění odběru,

- dodávka tepla pro přípravu teplé užitkové vody - časové výseče odstavení,

- dodávka tepla pro vytápění v % podle venkovní teploty.

V. Závěrečná ustanovení

a) pokyn odběratelům vypracovat vlastní plán regulačních opatření ve shodě s plánem regulačních opatření soustavy,

b) upozornění odběratelům na odpovědnost za škody vzniklé nedodržením vyhlašovaného regulačního opatření,

c) povinnost odběratele určit pracovníky odpovědné za dodržení regulačních opatření, jména a telefonní čísla nahlásit řídící organizaci,

d) soupis orgánů a institucí oprávněných provádět kontrolu dodržování regulačních opatření,

e) doba platnosti plánu regulačních opatření.

Přesunout nahoru