Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.01.1995 (222/1994 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

92

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 19. listopadu 1987,

kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s federálním ministerstvem spojů, ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 15 zákona č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobněji úkoly orgánů státní energetické inspekce, zejména rozsah spolupráce s orgány a organizacemi, podmínky vytváření aktivu odborných pracovníků a jejich účasti na kontrolách, provádění kontrol v objektech a zařízeních federálního ministerstva spojů, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.

Úkoly státní energetické inspekce

§ 2

(1) K územně plánovacím podkladům, k územně plánovací dokumentaci a dokumentaci vybraných staveb, které jsou významné z hlediska posouzení jejich energetické náročnosti, se vyjadřuje krajská pobočka státní energetické inspekce příslušná podle místa stavby 1) .

(2) Vybranou stavbou je taková stavba, kdy roční spotřeba v jednotlivých druzích paliv a energie dosahuje některé z následujících hodnot:

a) 1 000 t hnědého uhlí

500 t černého uhlí

200 t koksu

200 t těžkých topných olejů

10 t lehkých topných olejů

60 000 m3 zemního plynu

120 000 m3 svítiplynu,

b) množství tepla vyrobeného u dodavatele z paliv uvedených pod písmenem a),

c) jestliže roční spotřeba v součtové hodnotě všech energií a paliv přesáhne 15 000 GJ,

d) jestliže jmenovitý výkon tepelného zdroje spalujícího uvedená paliva činí nejméně 1 000 kW,

e) 150 kW jmenovitého příkonu zařízení, ve kterých se užívá elektřina pro vytápění, klimatizaci a ohřev vody, 1 000 kW jmenovitého příkonu zařízení, ve kterých se užívá elektřina pro potřeby technologie.

(3) Vybranou stavbou může být také jiná stavba s nižšími hodnotami u jednotlivých druhů paliv a energie, pokud se na tom dohodne příslušná krajská pobočka státní energetické inspekce s krajským národním výborem.

§ 3

Orgány státní energetické inspekce se vyjadřují

a) ke koncepčnímu řešení zásobování palivem a energií v příslušné oblasti, z hlediska racionálního hospodaření s palivy a energií, v rozsahu dohodnutém s krajským národním výborem,

b) k zapojování zdrojů a spotřebičů tepla do soustav centralizovaného zásobování teplem a ke sdružování investic na výstavbu zdrojů a rozvodu tepla, na podnět krajského národního výboru nebo investora,

c) k organizaci a řízení energetického hospodářství v kontrolovaných objektech,

d) ke správnosti výsledků celostátních soutěží za úspory paliv a energie a spolupracují s jejich vyhlašovateli.

§ 4

Orgány státní energetické inspekce spolupracují

a) s příslušnými útvary federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky a ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky při zajišťování jednotného postupu a koordinaci činnosti při plnění úkolů státní energetické inspekce,

b) s dodavatelskými organizacemi paliv a energie, národními výbory, projektovými organizacemi a investory staveb při řešení racionálního způsobu zásobování staveb palivy a energií,

c) s příslušnými orgány a organizacemi na tvorbě technických norem 2) a na typizačních pracích 3) tak, aby odpovídaly zásadám státní palivoenergetické politiky a poznatkům vědy a techniky pro racionalizaci energetického hospodářství,

d) s vědeckovýzkumnými základnami, útvary rozvoje vědy a techniky příslušných výrobců při posuzování vývoje a výroby spotřebičů, jakož i spotřebičů hromadného užívání z hlediska jejich energetické náročnosti, prvků sloužících k racionalizaci spotřeby a se státními zkušebnami při schvalování nebo hodnocení vybraných výrobků, 4)

e) s mezinárodními organizacemi podle schválených plánů činnosti,

f) s příslušnými organizacemi zahraničního obchodu a organizacemi, kterým bylo uděleno povolení k zahraniční obchodní činnosti, při posuzování dovozu vybraných typů technologických spotřebičů a spotřebičů hromadného užívání z hlediska jejich energetické náročnosti.

§ 5

(1) Orgány státní energetické inspekce přispívají k hospodárnému využití paliv a energie zejména formou

a) odborné pomoci orgánům, organizacím a občanům, jež spočívá v podávání posudků, provádění měření a jiné dohodnuté formě spolupráce v přípravě racionalizačních opatření (využití druhotných energetických zdrojů, ekonomické řešení náhrady deficitních paliv a energie apod.); odborná pomoc se poskytuje za úplatu podle zvláštních předpisů, 5)

b) konzultací orgánům, organizacím a občanům, které jsou poskytovány bezplatně, pořádáním pravidelných konzultačních dnů, konáním odborných seminářů a individuálních konzultací.

(2) Státní energetická inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku po projednání s krajskými národními výbory, Národním výborem hlavního města Prahy a Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy zřizují krajská konzultační střediska.

(3) Konzultační činnost je zaměřena zejména na

a) předávání informací o možnostech racionálního využívání paliv a energie,

b) vytvoření odborné informační základny o možnostech hospodárného využívání paliv a energie, 6)

c) doporučování vzorových řešení směřujících k úsporám paliv a energie.

§ 6

Orgány státní energetické inspekce působí plánovitě prováděnou technicko-ekonomickou propagandou na racionální využívání paliv a energie ve všech odvětvích národního hospodářství.

Za tím účelem orgány státní energetické inspekce

a) vydávají neperiodické publikace a propagační materiály,

b) v součinnosti s výrobci a dodavateli paliv a energie, s výrobci spotřebičů paliv a energie a zařízení pro racionalizaci spotřeby a využití paliv a energie, s vysokými školami, s vědeckými ústavy, s Československou vědeckotechnickou společností a se sdělovacími prostředky na všech úrovních, přispívají ke zvyšování odborné úrovně propagačních akcí a výstav.

§ 7

Odbornou specializační přípravu pracovníků na úseku energetického hospodářství zabezpečuje výchovně vzdělávací zařízení "Energetický institut Státní energetické inspekce pro Českou socialistickou republiku" v celé Československé socialistické republice. 7)

Vytváření aktivu odborných pracovníků

§ 8

(1) Krajští inspektoři vedou seznam odborných pracovníků, z nichž budou vybíráni pracovníci pro plnění některých úkolů státní energetické inspekce v příslušném kraji. V seznamu odborných pracovníků mohou být vedeni jen pracovníci doporučení pro tuto činnost organizacemi, u nichž jsou v pracovním poměru.

(2) O uvolnění odborného pracovníka zapsaného v seznamu požádá hlavní inspektor příslušnou organizaci písemně, nejpozději 15 dní před začátkem kontroly.

(3) Odborní pracovníci uvolnění a pověření podle zákona účastní se na základě pokynů příslušného inspektora řešení úkolů spojených s prováděním kontroly.

§ 9

(1) Osobní vybavení odborných pracovníků po stránce věcné i dokladové zabezpečí příslušný krajský inspektor.

(2) Orgány státní energetické inspekce zajistí, aby odborní pracovníci obdrželi informace o úkolech, které mají řešit, nejpozději 5 dnů před zahájením kontroly.

§ 10

Orgány státní energetické inspekce poskytují odborným pracovníkům po dobu jejich činnosti ve státní energetické inspekci náhradu cestovních výdajů podle zvláštního předpisu. 8)

§ 11

Provádění kontrol v objektech a zařízeních federálního ministerstva spojů, Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky a Sboru nápravné výchovy Slovenské socialistické republiky

(1) V objektech Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky a Sboru nápravné výchovy Slovenské socialistické republiky a v zařízeních federálního ministerstva spojů provádějí kontrolu orgány státní energetické inspekce.

(2) Do objektů a zařízení uvedených v odstavci 1, o nichž tak stanoví příslušní ministři, mohou vstupovat jen inspektoři státní energetické inspekce, kteří mají k tomu zvláštní oprávnění příslušného ministerstva. Při výkonu kontrolní činnosti v takových objektech a zařízeních musí být inspektoři státní energetické inspekce doprovázeni příslušníkem Sboru nápravné výchovy, kterého určí náčelník kontrolovaného útvaru, nebo jde-li o organizaci federálního ministerstva spojů, určeným pracovníkem této organizace.

(3) Pokuty za zjištěné nedostatky v zařízeních federálního ministerstva spojů ukládá odpovědným pracovníkům hlavní inspektor nebo krajský inspektor.

(4) Orgány státní energetické inspekce oznámí zjištěné nedostatky v energetickém hospodářství zaviněné odpovědnými příslušníky Sboru nápravné výchovy náčelníku kontrolovaného útvaru Sboru nápravné výchovy k postihu podle zvláštních předpisů. 9)


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 1988.


Ministr:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

2) § 2 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon o technické normalizaci.

3) Například vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě.

4) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.

5) Výměr č. 1/1981 federálního ministerstva paliv a energetiky čj.
52/1903/Vy/Wn o stanovení hodinových zúčtovacích sazeb výzkumných a vývojových prací.

6) Jsou to zejména odborné publikace, časopisy, prospekty, soubory norem, videozáznamy, odborné filmy atd.

7) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 131/1983 Sb., o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 6/1984 Sb., o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích.

8) § 2 až 9 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

9) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb.

Přesunout nahoru