Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1987 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o změnách a doplnění vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví

Částka 12/1987
Platnost od 29.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 15.12.1992 (585/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

60

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 24. června 1987

o změnách a doplněních vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví

Úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Za zahraniční výrobky vysoké jakosti určené pro stejné nebo obdobné užití (dále jen "srovnatelné výrobky") se považují výrobky předních světových výrobců stejné nebo obdobné užitné hodnoty, výkonnosti a velikosti jako hodnocený výrobek, které svými podstatnými vlastnostmi a technicko-ekonomickými ukazateli odpovídají soudobým poznatkům vědy a techniky a které určují cenovou úroveň na světových trzích a udávají trend vývoje.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

2. V § 1 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Důkazními prostředky, jimiž lze prokazovat skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobku do stupně jakosti Q, jsou například listiny obsahující technické a ekonomické údaje o srovnatelných výrobcích a o hodnoceném výrobku a údaje o vývoji jejich jakosti anebo podle povahy hodnoceného výrobku a možností přihlašovatele také vzorky srovnatelných výrobků. Takovými listinami jsou zejména rozhodnutí, osvědčení, odborné posudky (například o úrovni průmyslového designu), zprávy a vyjádření tuzemských nebo zahraničních orgánů a organizací, dokumentace o výrobcích a odborná literatura, pokud údaje o skutečnostech rozhodných pro zařazení výrobku do stupně jakosti Q obsahují.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

3. § 4 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Při kontrole výrobků zhodnocených podle § 15 odst. 4 zákona jsou skutečnosti zjištěné státní zkušebnou na jednom nebo více výrobcích vybraných z dané skupiny rozhodné pro výsledky kontroly celé skupiny výrobků.".

4. V § 5 odstavci 4 se věta druhá a třetí nahrazuje těmito větami:

"Rozhodnutí o zařazení výrobku do stupně jakosti Q nebo do druhého stupně jakosti a rozhodnutí o udělení oprávnění používat státní značku jakosti se zasílají též příslušnému cenovému orgánu nebo organizaci, která stanovuje cenu hodnoceného výrobku. Zařazuje-li se výrobek do druhého stupně jakosti, zasílá se rozhodnutí též finanční správě příslušné podle sídla přihlašovatele.".

5. V § 5 odstavci 6 se věta třetí a čtvrtá nahrazuje těmito větami:

"Rozhodnutí o přeřazení výrobku do nižšího stupně jakosti a rozhodnutí o odejmutí oprávnění používat státní značku jakosti se zasílají též příslušnému cenovému orgánu nebo organizaci, která stanovuje cenu hodnoceného výrobku. Rozhodnutí o přeřazení výrobku do druhého stupně jakosti se zasílají též finanční správě příslušné podle sídla přihlašovatele.".

6. V § 8 se odstavce 1 a 2 nahrazují novými odstavci 1, 2 a 3, které zní:

"(1) Oprávnění používat státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti uděluje státní zkušebna v rozhodnutí o zařazení výrobku do příslušného stupně jakosti nebo samostatným rozhodnutím vydaným na návrh přihlašovatele, prokáží-li se v době zařazení výrobku do příslušného stupně jakosti předpoklady pro udělení příslušného oprávnění (§ 16 odst. 4 zákona).

(2) V rozhodnutí o schválení výrobku státní zkušebna stanoví, zda přihlašovatel má povinnost označovat výrobek příslušnou schvalovací značkou.

(3) Schvalovací značky, státní značka jakosti a značka prvního stupně jakosti jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 2)".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 10 se odstavce 1 a 2 nahrazují novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Je-li odvolání, popřípadě rozklad zamítnut, zaplatí přihlašovatel Úřadu úhradu ve výši nákladů, které úřadu v řízení o odvolání, popřípadě rozkladu vznikly.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V příloze vyhlášky

a) dosavadní značka č. 4 a její název se nahrazuje značkou a názvem uvedeným v příloze této vyhlášky,

b) název značky č. 5 zní: "Značka prvního stupně jakosti".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Předseda:

Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

2) Podrobnosti provedení značek stanoví ČSN 01 0810. (Dosavadní vysvětlivka 2) k § 1 odst. 6 se vypouští.)


Příloha

č. 4 - Státní značka jakosti

Přesunout nahoru