Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti

Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.09.1992 (414/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 23. prosince 1987,

kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy podle § 32 odst. 3 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, a § 2 odst. 2, § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, stanoví:


ČÁST I

Podpory a náhrady

§ 1

Poskytování podpory

K úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě nákladů vzniklých provedením ochranných a zdolávacích opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat, 1) jakož i škod vzniklých uhynutím zvířat v důsledku nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, může být chovatelům poskytnuta podpora, a to

a) socialistickým zemědělským organizacím a občanům chovajícím skot, prasata, ovce, kozy, hrabavou a vodní drůbež, lichokopytníky, králíky, holuby, kožešinová zvířata, ryby a včely,

b) organizacím lesního hospodářství chovajícím koně,

c) uživatelům honiteb chovajícím zvěř v odchovných zařízeních,

d) v odůvodněných případech také chovateli jiného zvířete, jde-li o zvíře se zvláštním výcvikem nebo jinak chovatelsky cenné a bylo-li v rámci ochranných a zdolávacích opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nařízeno jeho utracení.

§ 2

Výše a použití podpory

(1) Podpora může být poskytnuta až do výše skutečné škody nebo vynaložených nákladů.

(2) Při zjišťování skutečné škody se vychází z nákupních cen zvířat, a není-li nákupní cena stanovena podle cenového předpisu, z cen zvířat určených odhadem; odečítá se, co bylo chovateli poskytnuto za nutně poražené zvíře a z důvodu pojištění, popřípadě i co stát jinak poskytl chovateli k témuž účelu.

§ 3

Okolnosti vylučující poskytnutí podpory

Podpora se neposkytuje, jestliže chovatel porušil důležitou povinnost uloženou mu právními předpisy o veterinární péči k předcházení vzniku, k zamezení šíření a k zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, zejména

a) neprovedl nebo neumožnil provedení plánovaných nebo nařízených veterinárních preventivních, profylaktických a diagnostických úkonů,

b) neprovedl, neumožnil provedení nebo nedodržel stanovená ochranná a zdolávací opatření.

§ 4

Poskytování náhrady

(1) Osoby zdržující se v obci, popřípadě v objektech, v nichž byla podle právních předpisů o veterinární péči nařízena uzávěra, pro kterou nemohly dočasně vykonávat pracovní činnost vyplývající z jejich pracovního poměru nebo členství v družstvu, popřípadě jinou pracovní činnost anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu, mají právo na náhradu ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od organizace, k níž jsou v pracovním nebo členském poměru.

(2) Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného v odstavci 1 mimo svá bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování.

(3) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje obdobně jako při pracovní cestě nebo přeložení na pracoviště mimo obec pravidelného bydliště na dobu určitou podle předpisů o cestovních náhradách. 2)

§ 5

Řízení o poskytnutí podpory nebo náhrady

(1) Žádost o poskytnutí podpory nebo náhrady se předkládá nejpozději do tří měsíců ode dne prohlášení nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat za zdolané, popřípadě ode dne vyloučení podezření z nich. Podává se okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu byla ochranná o zdolávací opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nařízena, popřípadě v jehož obvodu došlo k události, kterou se žádost odůvodňuje.

(2) Před rozhodnutím o žádosti podle odstavce 1 si vyžádá okresní národní výbor

a) vyjádření příslušného místního (městského) národního výboru,

b) stanovisko příslušné okresní (městské) veterinární správy, a jde-li o žádost socialistické zemědělské organizace nebo organizace lesního hospodářství, také jejího nadřízeného orgánu.

(3) V rozhodnutí o poskytnutí podpory socialistické zemědělské organizaci nebo organizaci lesního hospodářství lze zároveň určit účel podpory a lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo.

ČÁST II

Bezplatné odborné veterinární činnosti

§ 6

Odborné veterinární činnosti se provádějí bezplatně, jde-li o

a) úkony v rámci veterinárního dozoru podle zákona o veterinární péči (včetně prohlídky jatečných zvířat a masa a veterinárního vyšetření ostatních živočišných produktů);

b) orgány veterinární správy plánovaná hromadná vyšetření a nařízená očkování zvířat (včetně použitých vakcin, sér a jiných biopreparátů) proti velmi nebezpečným a nebezpečným nákazám zvířat;

c) vyšetřování zvířat při podezření

1. z nákazy zvířat a odborné veterinární úkony ke zdolávání této nákazy,

2. z jiného hromadného onemocnění zvířat;

d) orgány veterinární správy plánované preventivní prohlídky zdravotního stavu hospodářských zvířat a diagnostické úkony s nimi spojené;

e) vyšetřování a léčení

1. zvířat rozpočtových organizací, školních statků vysokých škol a ve školních veterinárních obvodech určených Státní veterinární správou České socialistické republiky pro výuku a další vzdělávání veterinárních pracovníků,

2. zvířat zoologických zahrad a zookoutků,

3. slepeckých psů.


ČÁST III

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Okresní veterinární správa v Liberci vykonává svou působnost též na území okresu Jablonec nad Nisou.

§ 8

Při posuzování žádosti o poskytnutí podpory nebo náhrady podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle této vyhlášky.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Ministr:

Ing. Vaněk CSc.v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

2) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

Přesunout nahoru