Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě

Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.11.1991 (437/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 23. prosince 1987

o podnikové veterinární službě

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy podle § 3 odst. 4 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, stanoví:


§ 1

(1) Podniková veterinární služba může být zavedena v organizaci, v níž jsou vytvořeny předpoklady pro

a) výkon všech odborných veterinárních činností v rozsahu a za podmínek podle této vyhlášky,

b) účelnější a hospodárnější výkon těchto činností vlastními pracovníky organizace zejména se zřetelem na dosažený stupeň koncentrace a specializace živočišné výroby, na její rozsah a organizační uspořádání.

(2) Organizace může zavést podnikovou veterinární službu pouze na základě smlouvy s okresní nebo městskou veterinární správou (dále jen "okresní veterinární správa") o zavedení této služby a vzájemné spolupráci.

§ 2

(1) Smlouva podle § 1 odst. 2 musí obsahovat

a) určení dne počátku výkonu odborných veterinárních činností organizací,

b) pravidla vzájemných vztahů spojených

1. s úkoly, jejichž plnění předpokládá součinnost podnikové veterinární služby s veterinárními lékaři okresní veterinární správy - specialisty a se specializovanými organizacemi státní veterinární služby,

2. s odbornou praxí, výchovou a dalším vzděláváním veterinárních lékařů a veterinárních techniků podnikové veterinární služby,

3. s odbornou veterinární činností státní veterinární služby pro organizaci, se zásobováním organizace léčivy, veterinárními přípravky a potřebami a s případným zastupováním veterinárních lékařů a veterinárních techniků podnikové veterinární služby veterinárními pracovníky okresní veterinární správy,

c) způsob a podmínky zániku smlouvy.

(2) K účinnosti smlouvy podle § 1 odst. 2 je třeba jejího schválení orgány nadřízenými jejím účastníkům.

(3) Při nařízení mimořádných veterinárních opatření je organizace povinna uvolnit na požádání okresní veterinární správy veterinární lékaře a veterinární techniky podnikové veterinární služby pro plnění úkolů okresní veterinární správy spojených se zdoláváním nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, a to na dobu nezbytné potřeby.

§ 3

(1) Výkon podnikové veterinární služby spočívá

a) na úseku veterinární prevence, zoohygieny a výživy zvířat

1. v provádění kontroly zdraví zvířat ve spolupráci s okresní veterinární správou,

2. v provádění veterinárních profylaktických a diagnostických úkonů spojených s prevencí nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat podle plánu a pokynů okresní veterinární správy, pokud nevyhradí Státní veterinární správa České socialistické republiky z nákazových nebo jiných vážných důvodů provádění těchto úkonů orgánům veterinární správy,

3. v určování veterinárních podmínek pro přemísťování zvířat mezi objekty organizace, nejde-li o přemístění, k němuž se vyžaduje veterinární osvědčení, 1)

4. v odběru vzorků a zabezpečování jejich veterinárního vyšetření,

5. v zařazování schválených medikovaných krmných přípravků a jiných přísad obsahujících biologicky aktivní látky do výživy zvířat; zařazování přípravků a přísad zanechávajících v živočišných produktech rezidua nepříznivě ovlivňující jejich zdravotní nezávadnost je však možné jen se souhlasem okresní veterinární správy;

b) na úseku plemenitby a reprodukce zvířat

1. v provádění odborných veterinárních úkonů při porodech a v sledování zdravotního stavu plemenic po porodu,

2. v léčení zvířat s poruchami plodnosti, v sledování provádění inseminace a jejích výsledků, popřípadě i ve zdravotně odůvodněných případech, v provádění inseminace,

3. v provádění odborných veterinárních úkonů spojených s řízením reprodukce, popřípadě s uplatňováním biotechnických metod reprodukce (zejména s přípravou dárkyň a příjemkyň a s přenosem zygot) a kontroly dědičnosti zdraví plemeníků a plemenic, a to ve spolupráci s okresní veterinární správou;

c) na úseku veterinární léčebné činnosti

1. v provádění veterinárních léčebných úkonů,

2. v rozhodování o dalším využití zvířat po skončení léčení, o vyřazování nestandardních zvířat a v případech nebezpečí z prodlení o nutné porážce nemocných zvířat,

3. v provádění jednoduchých chirurgických úkonů na zdravých zvířatech.

(2) Léčiva zanechávající v živočišných produktech rezidua nepříznivě ovlivňující jejich zdravotní nezávadnost lze používat v podnikové veterinární službě jen se souhlasem okresní veterinární správy.

§ 4

(1) Při plnění povinností organizace uložených jí právními předpisy o veterinární péči podniková veterinární služba

a) sleduje dodržování požadavků veterinární péče na chov zvířat, především na jeho ochranu před nákazami a jinými hromadnými onemocněními, na životní prostředí a ošetřování zvířat,

b) uplatňuje veterinárně zdravotní a dietetická hlediska na výrobu, sklizeň, konzervaci, skladování a využití krmiv,

c) sleduje dodržování

1. požadavků veterinární péče na výrobu, zpracovávání, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů,

2. zásad hygieny péče o mléčné žlázy dojnic a ošetřování dojících zařízení, jakož i zásad hygienické přejímky mléka a přípravy a odběru vzorků pro jeho hodnocení, vyřazuje mléko neodpovídající požadavkům zdravotní nezávadnosti z použití k tržním účelům a zpracovává ve spolupráci s okresní veterinární správou soubor opatření organizace k zlepšování hygieny prvovýroby a jakosti mléka.

(2) Při vzniku podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat řídí podniková veterinární služba až do příchodu veterinárního lékaře okresní veterinární správy plnění povinností organizace podle právních předpisů o veterinární péči, popřípadě i pohotovostního plánu ochranných a zdolávacích opatření pro případ výskytu velmi nebezpečných nákaz zvířat. 2)

(3) Podniková veterinární služba organizuje podle pokynů okresní veterinární správy plnění povinností organizace vyplývajících z nařízených mimořádných veterinárních opatření. 3)

§ 5

(1) Při plnění úkolů podnikové veterinární služby se řídí organizace odbornými předpisy a postupy vztahujícími se na činnost orgánů veterinární správy a specializovaných organizací státní veterinární služby.

(2) Odborné veterinární činnosti při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 mohou provádět jen pracovníci organizace, kteří jsou k výkonu těchto činností odborně způsobilí 4) (veterinární lékaři a veterinární technici) a absolvovali odbornou praxi organizovanou v dohodě s okresní veterinární správou. Veterinární technici plní své úkoly pod odborným vedením veterinárních lékařů podnikové veterinární služby.

(3) Veterinární lékaři podnikové veterinární služby jsou oprávněni vystavovat předpisy na léčiva používaná ve veterinární péči. Jde-li však o léčiva, která zůstávají v okresní nebo krajské rezervě, mohou být vydávána na předpisy veterinárních lékařů podnikové veterinární služby jen se souhlasem okresní veterinární správy.

§ 6

(1) Organizace je povinna

a) trvale vytvářet materiálně technické a organizační podmínky pro plnění úkolů podnikové veterinární služby, zejména náležitě vybavit její pracoviště a zřídit oddělené prostory pro vhodné a bezpečné uskladnění léčiv, veterinárních přípravků a potřeb,

b) řádně skladovat, účelně a hospodárně využívat léčiva, veterinární přípravky a potřeby,

c) pečovat v dohodě s okresní veterinární správou o další vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních techniků podnikové veterinární služby v rozsahu a za podmínek určených pro veterinární pracovníky orgánů veterinární správy.

(2) Plánovanou potřebu léčiv, veterinárních přípravků, nástrojů, pomůcek a potřeb a způsob jejich zabezpečení dohodne organizace s okresní veterinární správou.

(3) Organizace vede podle pokynů okresní veterinární správy evidenci o vykonaných veterinárních úkonech, o výskytu nákaz a jiných hromadných onemocnění, genetických onemocnění a vad zvířat a o spotřebě léčiv, veterinárních přípravků a potřeb.

(4) Organizace hodnotí pravidelně plnění úkolů veterinární péče a přijímá opatření k odstranění nedostatků na tomto úseku.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Ministr:

Ing. Vaněk CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1, § 8 odst. 3 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

2) § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Sb.

3) § 23 zákona č. 87/1987 Sb.

4) § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb.

Přesunout nahoru