Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou

Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.01.1991 (574/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

112

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1987

o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Předmět a subjekty úpravy

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky se stanoví dodatkový odvod za ztráty způsobené nejakostní výrobou (dále jen "dodatkový odvod").

(2) Dodatkovému odvodu podléhají státní hospodářské organizace s výjimkou koncernů, koncernové podniky, koncernové účelové organizace a organizace zemědělského družstevnictví (dále jen "organizace").

§ 2

Výše dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod provádějí organizace ve výši skutečných ztrát způsobených nejakostní výrobou 1) snížených o vnitřní ztráty z nejakostní výroby přesahující stanovenou nejvýše přípustnou hranici. 2)

(2) Organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, 3) provádějí dodatkový odvod v poloviční výši.

(3) Dodatkový odvod se zaokrouhluje na celé tisíce Kčs dolů a jeho zúčtování se provádí k tíži hospodářského výsledku toho roku, za který se dodatkový odvod provádí.

§ 3

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Organizace provádějí dodatkový odvod ze zisku; dodatkový odvod provádějí též organizace vykazující ztrátu. 4)

(2) Organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, 3) provádějí dodatkový odvod ze zisku jen pokud tím nedojde ke změně ročního vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru stanoveného organizaci finančním plánem. 5) Jinak provádějí dodatkový odvod ze zdrojů určených na příděly do fondu odměn a do fondu kulturních a sociálních potřeb s výjimkou základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb; 6) pro organizace řízené federálním ministerstvem dopravy je možno použít též fondu zdržného. 7)

§ 4

Splatnost dodatkového odvodu

Dodatkový odvod je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo ke ztrátám způsobeným nejakostní výrobou.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Organizace odvedou dodatkový odvod poprvé za ztráty způsobené nejakostní výrobou, k nimž došlo v roce 1988.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 4 opatření vlády ČSSR č. 116/1982 Sb., k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, ve znění opatření vlády ČSSR č. 39/1985 Sb. a č. 6/1987 Sb., částí IV a V usnesení vlády ČSSR ze dne 9. září 1982 č. 253, části II usnesení vlády ČSSR ze dne 22. listopadu 1984 č. 322, jakož i části III usnesení vlády ČSR ze dne 13. října 1982 č. 294, části III usnesení vlády ČSR ze dne 19. prosince 1984 č. 342, části C usnesení vlády SSR ze dne 13. října 1982 č. 284 a bodu A/3 usnesení vlády SSR ze dne 14. prosince 1984 č. 324 a body I/3 a I/4 Zásad kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a
SSR, schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 18. prosince 1986 č. 338 a vyhlášených pod č. 22/1987 Sb.

2) Čl. 4 odst. 1 písm. g) opatření vlády ČSSR č. 116/1982 Sb.

3) § 44 a § 60 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

4) Nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.
§ 3 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 26/1986 Sb., o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích.

5) § 48 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

6) § 4 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

7) § 52 odst. 1 písm. a) nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

Přesunout nahoru