Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c21/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 28.02.2001 (89/2001 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí (čj. HEM-340.2-30.9.78 ze dne 11. 5. 1978).

Směrnice stanoví hygienické požadavky na pracovní prostředí na základě nejnovějších poznatků vědy, techniky i praxe pro příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících; zejména stanoví hygienické požadavky na koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší, na mikroklimatické podmínky pracovišť, na provozovny bez denního osvětlení a požadavky na zabezpečení podmínek pro provoz a údržbu závodů, zařízení a pracovišť.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1978. Zrušují se jimi směrnice ministerstva zdravotnictví č. 5/1968 sb. Hygienické předpisy, o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků, registrované v částce 106/1958 Ú. l. a směrnice ministerstva zdravotnictví č. 20/1959 sb. Hygienické předpisy, o hygienických podmínkách pro provoz a udržování průmyslových podniků, registrované v částce 35/1959 Ú. l.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 46, svazek 39/1978 a lze je koupit v prodejně n. p. KNIHA v Praze 2-Nové Město, Lípová č. 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice, kterými se mění směrnice č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí oznámené v částce 21/1978 Sb. (čj. HEM-340.2-21.3.85 z 2. 4. 1985). Dosavadní směrnice se mění tak, že příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou č. 2, v níž jsou zejména uvedeny nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší u některých škodlivin s možným karcinogenním účinkem. Směrnice nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 66, svazek 58/1985, a lze je koupit v prodejně Kniha, n. p. v Praze 2 - Nové Město, Lípová č. 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky, kterým se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění směrnic č. 66/1935 sb. Hygienické předpisy, ze dne 6. 4. 1989 č. j. HEM-340.2.-13.10.88. Výnosem je nově upravena příloha č. 3 - Nejvyšší přípustné koncentrace aerosolů bez toxického účinku v pracovním ovzduší. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989. Výnos je uveřejněn ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 74, svazek 66/1989 a lze jej koupit v prodejně n. p. Kniha. Lípová č. 6, Praha 2 - Nové Město. Do výnosu lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Přesunout nahoru