Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice

Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 08.06.1978
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

89

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. července 1978

o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice

Dne 8. června 1978 byl v Berlíně podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice. Protokol vstoupil v platnost podle svého článku 7 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

Náměstek ministra:

Jablonský v. r.

PROTOKOL

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky,

vycházejíce z Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci, podepsané v Praze dne 6. října 1964,

jakož i z Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů, podepsané v Praze dne 7. června 1972,

vedeny přáním přispívat k prohlubování a rozšiřování spolupráce v oblasti vědy a vzdělání a podporovat jejich společensko-ekonomický rozvoj,

dohodly se takto:

Článek 1

Doklady, které jsou vydávány v Československé socialistické republice po úspěšném zakončení gymnázií, středních odborných škol zakončených maturitou nebo po zakončení studia v příslušných zařízeních pro výchovu dělnické mládeže s maturitou, a doklady, které jsou vydávány v Německé demokratické republice po úspěšném zakončení středních škol poskytujících úplné střední vzdělání končící maturitní zkouškou nebo závodních odborných učilišť s maturitou, uznávají se jako rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelům se dostalo vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách, případně pro výkon určitých povolání.

Článek 2

Doklady, které jsou vydávány v Německé demokratické republice po úspěšném zakončení inženýrských a odborných škol, uznávají se v Československé socialistické republice; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelům se dostalo odborného vzdělání a všeobecného vzdělání v rozsahu, který se v obou státech vyžaduje pro studium příslušného oboru na vysokých školách.

Článek 3

Doklady, které jsou v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice vydávány po úspěšném zakončení vysokých škol stejného typu, uznávají se jako rovnocenné a potvrzují, že jejich držitelům se dostalo vzdělání v rozsahu, který se vyžaduje pro vědeckou aspiranturu v souladu s právními předpisy obou států, případně pro výkon povolání v příslušné odborné oblasti.

Článek 4

Smluvní strany budou uznávat jako rovnocenné tyto vědecké hodnosti a tituly udělované v Československé socialistické republice a Německé demokratické republice:

Československá socialistická republikaNěmecká demokratická republika
kandidát věd (CSc.) doktor vědního oboru (Dr...)
doktor věd (DrSc.) doktor věd (DrSc.)
docent docent
řádný profesor řádný profesor
mimořádný profesor mimořádný profesor
  honorární profesor

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat srovnávací tabulky druhů a vzorů dokladů uvedených v tomto Protokolu.

Článek 6

Změny a doplnění tohoto Protokolu musí být dohodnuty písemně a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou nót o schválení podle zákonných předpisů obou smluvních stran.

Článek 7

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu. Je sjednán na dobu pěti let a bude prodlužován vždy o dalších pět let, pokud nebude vypovězen kteroukoli ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím příslušné doby platnosti.

Dáno v Berlíně dne 8. 6. 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

František Hamouz v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

prof. Hans-Joachim Böhme v. r.

Přesunout nahoru