Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 65/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/1978
Platnost od 23.06.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.12.1999 (221/1999 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

65

ZÁKON

ze dne 21. června 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 59/1969 Sb. a zákona č. 100/1970 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Propuštění ze služebního poměru

(1) Ze služebního poměru vojáka z povolání se propustí vojáci,

a) kteří byli uznáni vojenskou lékařskou komisí neschopnými k vojenské činné službě ze zdravotních důvodů,

b) pro něž není při snížení počtů ozbrojených sil jiné služební zařazení,

c) pro služební nezpůsobilost na základě hodnocení,

d) kteří mají na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky přejít k civilním orgánům nebo organizacím na funkce neplánované pro vojáky z povolání.

(2) Ze služebního poměru vojáka z povolání lze propustit vojáky,

a) kteří ve vojenské činné službě dosáhli věkové hranice stanovené v branném zákoně,

b) kteří splňují podmínky nároku na starobní důchod,

c) u nichž vojenská lékařská komise stanovila sníženou schopnost k vojenské činné službě ze zdravotních důvodů a pro něž není v ozbrojených silách jiné vhodné zařazení,

d) na vlastní žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele,

e) kteří se dopustili jednání závažným způsobem znevažujícího hodnost generála, důstojníka nebo praporčíka,

f) kteří byli pravomocně odsouzeni soudem k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

(3) Vojáci z povolání, kteří dosáhli věkové hranice stanovené pro setrvání ve vojenské činné službě, mohou být se svým souhlasem ponecháni podle potřeb ozbrojených sil ve služebním poměru nad stanovenou věkovou hranici na základě rozhodnutí ministra národní obrany Československé socialistické republiky nebo ministra vnitra Československé socialistické republiky anebo orgánů jimi k tomu zmocněných. Ze služebního poměru se podle odstavce 2 písm. a) propustí vojáci, kteří s ponecháním v něm nad stanovenou věkovou hranici nesouhlasí.

(4) O propuštění vojáka z povolání podle odstavce 2 písm. e) nebo f) může být rozhodnuto pouze do dvou měsíců ode dne, kdy byl důvod propuštění zjištěn, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

(5) Návrhy na propuštění vojáků z povolání podle odstavce 2 písm. e) a f) posuzují komise zřízené ministrem národní obrany Československé socialistické republiky a ministrem vnitra Československé socialistické republiky.

(6) Voják z povolání, který má být propuštěn ze služebního poměru, musí být o propuštění vyrozuměn nejméně tři měsíce předem, není-li oboustrannou dohodou stanoveno jinak.".

2. § 27 zní:

"§ 27

(1) O přijetí do služebního poměru a propuštění z něho rozhodují u vojáků z povolání v oboru své působnosti ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky; u praporčíků z povolání orgány příslušnými ministry k tomu zmocněné.

(2) O propuštění podle § 26 odst. 2 písm. d) rozhodují v oboru své působnosti ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky.".

3. § 28 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Vojákům z povolání je zabezpečován orgány federálního ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva vnitra byt v místě jejich služebního zařazení. Ustanovení zákona o hospodaření s byty zůstávají nedotčena.".

4. Za § 28 se vkládá § 28a, který zní:

"§ 28a

(1) Vojákům z povolání může být poskytnuta k upevnění jejich fyzické zdatnosti, tělesného a duševního zdraví preventivní rehabilitace v délce 14 kalendářních dnů v roce.

(2) Vojákům z povolání s oslabeným zdravotním stavem může být poskytnuta na základě lékařského doporučení preventivní rehabilitace formou lázeňského léčení nebo ozdravenské péče, spojená s částí řádné dovolené.

(3) Podmínky pro poskytování a způsob provádění preventivní rehabilitace stanoví v oboru své působnosti ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky.".

5. § 30 zní:

"§ 30

(1) Vojáci z povolání mohou být přiděleni k civilním orgánům a organizacím k plnění úkolů obranného charakteru a jiných speciálních úkolů s ponecháním ve vojenské činné službě.

(2) Plánovaný počet funkcí u těchto orgánů a organizací schvaluje Rada obrany státu na základě návrhů předložených po projednání s ministrem národní obrany Československé socialistické republiky nebo ministrem vnitra Československé socialistické republiky.

(3) Podrobnosti o přidělování vojáků z povolání k civilním orgánům a organizacím stanoví vláda Československé socialistické republiky.".

6. V § 31

odstavec 3 zní:

"(3) Vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. c), kteří nemají nárok na příspěvek za službu nebo na důchod ze sociálního zabezpečení, se poskytuje nejdéle po dobu dvou let od propuštění, nejdříve však od nástupu občanského povolání, popřípadě od počátku přípravy na toto povolání, platové vyrovnání, jestliže jejich služební poměr trval alespoň 10 let.",

odstavec 5 zní:

"(5) Vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 písm. a) nebo b) anebo odst. 2 písm. a) nebo c), kteří nemají nárok na příspěvek za službu, platové vyrovnání nebo důchod ze sociálního zabezpečení, se poskytuje po dobu jednoho roku ode dne propuštění hodnostní plat odpovídající hodnosti dosažené ke dni propuštění.",

připojují se nové odstavce 6 a 7, které zní:

"(6) Zanikne-li služební poměr vojáka z povolání úmrtím, náleží pozůstalým úmrtné. Výši úmrtného a okruh pozůstalých, kterým náleží úmrtné, stanoví v oboru své působnosti ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky. Nároky pozůstalých podle předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání zůstávají nedotčeny. 1)

(7) Ustanovení odstavců 3 až 5 se vztahují i na vojáky, kteří jsou po dobu vojenské činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání; ustanovení odstavce 6 se vztahuje též na pozůstalé po těchto vojácích.".

7. V § 32 se jeho dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojují se odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) Ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky mohou v oboru své působnosti odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění ustanovení § 31 odst. 3.

(3) Federální ministerstvo národní obrany a federální ministerstvo vnitra stanoví podrobnosti o organizaci, řízení a o dávkách podle § 31 odst. 3 až 7; dále upraví podrobnosti o zápočtu dob a o příjmech, z nichž se vypočítávají dávky.".

8. V § 33

odstavce 1 až 3 zní:

"(1) Příspěvek za službu (dále jen "příspěvek") náleží vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až e), kteří konali službu v ozbrojených silách po dobu nejméně 20 roků a při propuštění dosáhli věku alespoň 40 let. Ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky mohou vojákům propuštěným podle § 26 odst. 2 písm. f) nebo vojákům, jejichž služební poměr zanikl odnětím vojenské hodnosti nebo vyslovením její ztráty, přiznat příspěvek, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

(2) Základem pro výpočet příspěvku (dále jen "základ") je úhrn hrubého funkčního a hodnostního platu vojáka z povolání za poslední měsíc před propuštěním ze služebního poměru nebo měsíční průměr těchto příjmů za posledních pět ukončených kalendářních roků před rokem propuštění ze služebního poměru anebo u výkonných letců a vojáků jim na roveň postavených též před rokem, v němž došlo k ukončení letecké nebo jí na roveň postavené služby, podle toho, co je pro oprávněného výhodnější.

(3) Základní výměra příspěvku za 20 roků služby v ozbrojených silách činí 30 % základu. K základní výměře se přičítají za 21. a každý další rok služby 2 % základu. Nejvyšší procentní výměra příspěvku činí 55 % základu. Nejvyšší výměra příspěvku nemůže však překročit pevné částky, které stanoví vláda Československé socialistické republiky v rozmezí 1 400 až 2 150 Kčs měsíčně podle hodnosti dosažené vojákem z povolání ke dni propuštění ze služebního poměru; přitom ke dni vzniku nároku na starobní důchod nesmí příspěvek překročit maximální výši částečného invalidního důchodu účastníků odboje.",

dosavadní odstavce 5 a 6 se vypouštějí,

dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5 a v něm uvedená slova "zákonem č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých změnách v sociálním zabezpečení" se nahrazují slovy "zákonem o sociálním zabezpečení,",

za odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Příspěvek se vyplácí jako záloha; po uplynutí každého kalendářního roku, po zániku výdělku nebo zániku nároku na příspěvek se vyplacené zálohy zúčtují.",

za odstavec 6 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Při souběhu příspěvku s výdělkem se krátí příspěvek o částku, o kterou úhrn příspěvku a hrubého výdělku přesahuje úhrn hrubého funkčního a hodnostního platu a přídavku za výsluhu let 2) náležející oprávněnému za období rozhodné pro stanovení základu podle odstavce 2.",

dosavadní odstavec 8 se vypouští,

dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8 a ve druhém řádku se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "důchod" se vkládají slova "nebo na důchod za výsluhu let (částečný důchod za výsluhu let)",

za odstavec 8 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky mohou příspěvek odejmout vojákům, jimž byla odňata vojenská hodnost nebo vyslovena její ztráta.",

odstavec 10 zní:

"(10) Federální ministerstvo národní obrany a federální ministerstvo vnitra stanoví podrobnosti o organizaci, řízení a rozhodování o dávkách, o zápočtu dob, o příjmech, z nichž se vypočítává příspěvek, o krácení příspěvku při souběhu s výdělkem, o způsobu výplaty dávek a o povinnostech oprávněných osob.".

9. § 38 se vypouští.


Čl. II

Příspěvek za službu a platové vyrovnání, na něž vznikl nárok před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány v dosavadních výměrách a posuzují se podle dosavadních předpisů. Ustanovení § 33 odst. 9 se vztahuje i na příspěvky, na něž vznikl nárok před účinností tohoto zákona.

Čl. III

(1) Tento zákon se vztahuje i na vojáky z povolání přijaté do služebního poměru podle dosavadních předpisů.

(2) Požádá-li voják z povolání po splnění povinnosti k další službě o propuštění ze služebního poměru s odůvodněním, že do ozbrojených sil vstupoval podle dosavadních předpisů, bude jeho žádost projednána z hlediska potřeb zabezpečení obranyschopnosti státu, bojeschopnosti ozbrojených sil a důvodů hodných zvláštního zřetele a bude propuštěn do dvou let ode dne podání žádosti o propuštění; za podmínek uvedených v § 33 odst. 1 náleží těmto vojákům příspěvek za službu. Podrobnosti stanoví federální ministerstvo národní obrany a federální ministerstvo vnitra.

Čl. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 197 odst. 1 písm. a) až e) zákoníku práce.

2) § 6 zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.

Přesunout nahoru