Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1978 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl

Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Účinnost od 29.05.1978
Zrušeno k 01.12.2000 (386/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 17. května 1978,

kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 22 odst. 4 autorského zákona č. 35/1965 Sb.:


§ 1

(1) Písemnou formou nemusí být sjednávány smlouvy o uveřejnění literárního, vědeckého nebo uměleckého díla v periodickém tisku a ve zpravodajském nebo publicistickém vysílání rozhlasové nebo televizní organizace, jestliže autor dílo buď vytvořil přímo na objednávku anebo je vytvořil z vlastního popudu a k uveřejnění nabídl, pokud nejde o postupné uveřejňování díla po částech (na pokračování) nebo o otištění hudebního díla s textem nebo bez textu.

(2) Písemně nemusí být dále sjednávány smlouvy

a) o veřejném přednesu nebo jiném užití díla literárního nebo vědeckého jeho autorem,

b) o vystavení díla výtvarného nebo fotografického na výstavě, s výjimkou putovních výstav.

§ 2

Ustanovením § 1 není dotčena povinnost

a) uživatele obstarat si autorovo svolení k užití díla (§ 14 autorského zákona),

b) pořadatele splnit podmínky uspořádání přednášky, koncertu nebo jiné hudební produkce, divadelního nebo podobného představení anebo výstavy, které stanoví zvláštní předpisy. 1)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Dr. Klusák, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských.

Přesunout nahoru