Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 21.01.1978
Zrušeno k 22.12.2005 (7/2006 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. února 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích


Dne 22. listopadu 1977 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 5 dnem 21. ledna 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích

Vláda Československé socialistické republiky a spolková vláda Rakouské republiky,

vedeny přáním dále rozvíjet vzájemné dobré sousedské vztahy na základě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, a

rozšiřovat spolupráci v oblasti mezinárodní osobní a nákladní dálkové dopravy, jakož i cestovního ruchu,

dohodly se na tomto:

Článek 1

1. Na společných státních hranicích bude zřízen silniční přechod pro mezinárodní dálkovou dopravu osob s výjimkou autobusů a vozidel, která nejsou určena k dopravě osob, mezi československou obcí Hevlín a rakouským městem Laa an der Thaya u hraničního znaku IX/26.

2. Vláda Československé socialistické republiky vybuduje silnici II/415 od obce Hevlín ke společným státním hranicím. Spolková vláda Rakouské republiky upraví silnici B 6 v bezprostředním prostoru státních hranic.

Článek 2

1. Na společných státních hranicích bude zřízen silniční přechod pro mezinárodní osobní a nákladní dálkovou dopravu mezi československou obcí Studánky a rakouskou osadou Weigetschlag u hraničních znaků II/59 a II/60.

2. Vláda Československé socialistické republiky vybuduje silnici II/161 od obce Studánky ke společným státním hranicím. Spolková vláda Rakouské republiky upraví silnici B 126 u Weigetschlagu ke společným státním hranicím.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly na skončení stavebních prací tak, aby bylo možno zahájit provoz na silničních přechodech, uvedených v článku 1 odst. 1 a článku 2 odst. 1, nejpozději do 31. prosince 1978.

Článek 4

Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí nezbytné podmínky pro pohraniční odbavování ve lhůtě uvedené v článku 3.

Článek 5

Tato Dohoda vstoupí v platnost šedesátý den po podpisu.

Na důkaz toho podepsali zmocněnci tuto dohodu.

Dáno ve Vídni dne 22. listopadu 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za spolkovou vládu

Rakouské republiky:

Willibald Pahr v. r.

Přesunout nahoru