Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 01.03.1978
Zrušeno k 29.05.1992 (231/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

17

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. února 1978

o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem financí, Ústřední radou odborů a po projednání s federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje úhradu pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi. 1) Nevztahuje se na smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody, 2) o úrazovém pojištění osob při zájmové činnosti, na smlouvy o úrazovém pojištění žáků sjednávaném hromadně ministerstvy školství a na úrazové pojištění dětí v pionýrských táborech.

§ 2

Pojištění při výkonu pracovní činnosti

(1) Socialistické organizace (dále jen "organizace") mohou sjednávat pro své pracovníky s Českou státní pojišťovnou nebo Slovenskou státní pojišťovnou (dále jen "pojišťovny") pojistné smlouvy o pojištění osob a uhrazovat za ně pojistné 3) při výkonu pracovních činností, při nichž pracovníkům stále hrozí nebezpečí úrazu s nejtěžšími možnými následky poškození na zdraví nebo smrt důsledkem vlivů, jejichž působení nelze objektivně předvídat a zamezit; tyto činnosti jsou uvedeny v příloze 1.

(2) Při výkonu pracovních činností uvedených v odstavci 1 lze uhradit pojistné jak za dělníky, tak i za technickohospodářské a jiné pracovníky. Pro technickohospodářské pracovníky lze pojistnou smlouvu sjednat a uhradit pojistné také, jestliže pracovní činnost uvedenou v příloze 1 bezprostředně řídí s přibližně stejným stupněm rizika úrazu alespoň po 75 % své pracovní doby.

(3) Vzniknou-li pochybnosti, zda některá pracovní činnost prováděná v organizaci odpovídá seznamu pracovních činností, pro které mohou organizace uzavřít při práci v tuzemsku i v zahraničí pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění a uhradit pojistné, požádá organizace o rozhodnutí příslušný ústřední orgán, který rozhodne po projednání s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí.

§ 3

Pojištění při vyslání do zahraničí

Pracovníky vysílané z Československé socialistické republiky do zemí uvedených v příloze 2 mohou organizace pojišťovat a uhrazovat za ně pojistné i při výkonu jiných pracovních činností, než jsou uvedeny v příloze 1; pojišťovat mohou také jejich rodinné příslušníky (manželky, děti) a uhrazovat za ně pojistné, pokud pracovníkům uložily v souladu s celospolečenskými zájmy, aby je tito rodinní příslušníci do příslušné země doprovázeli. V těchto pojistných smlouvách lze zajistit výplatu pojistné částky také pro případ, kdy pojištěný zemře do jednoho roku po návratu do Československé socialistické republiky na následky úrazu nebo nemoci, došlo-li k úrazu nebo vznikla-li nemoc při pobytu v cizině.

Rozsah pojištění

§ 4

Pro pracovníky uvedené v § 2 lze sjednat pojištění jen pro případ smrti v důsledku pracovního úrazu a pro případ pracovního úrazu s trvalými následky úrazu (dále jen "pracovní úraz"); pro pracovníky uvedené v § 3 lze kromě toho sjednávat pojištění i pro případ mimopracovního úrazu a pro případ smrti z jakéhokoliv důvodu.

§ 5

Pojistné částky pojištění nesmějí překročit

a) při pojištění pracovníka pro případ pracovního úrazu při pracovní činnosti uvedené ve skupině A v připojeném seznamu (příloha 1) 40 000 Kčs pro případ smrti následkem pracovního úrazu a 80 000 Kčs pro případ trvalých následků pracovního úrazu;

b) ve všech ostatních případech 20 000 Kčs při pojištění pracovníka pro případ smrti následkem úrazu a 40 000 Kčs pro případ trvalých následků úrazu.

§ 6

Zrušení dosavadních smluv

(1) Organizace požádají do jednoho měsíce od účinnosti této vyhlášky příslušnou pojišťovnu o zrušení všech dosavadních pojistných smluv o pojištění osob, které uzavřely pro své pracovníky. Pojišťovny žádostem vyhoví do jednoho měsíce od jejich doručení. Zrušení dosavadních pojistných smluv se přitom stanoví ke dni, kterým končí sjednané pojistné období, nejpozději však k 31. prosinci 1978. Toto neplatí pro jmenovitá pojištění pracovníků vyslaných do zahraničí, sjednaná před účinností této vyhlášky. Tato pojištění zůstávají v platnosti až do návratu pracovníka do Československé socialistické republiky.

(2) Nové pojistné smlouvy odpovídající ustanovení § 2 až 5 mohou organizace a pojišťovny sjednávat až po uzavření dohody o zrušení dosavadních pojistných smluv. Organizace a pojišťovny zabezpečí při uzavírání nových pojistných smluv, aby nedošlo u stejné pojistné události k souběhu plnění ze staré a nové smlouvy.


§ 7

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1978.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob.

2) Vyhláška ministerstva financí č. 50/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody.

3) Pojistné se pojišťovně hradí u hospodářských organizací na vrub nákladů, u rozpočtových a příspěvkových organizací jako rozpočtový výdaj.


Příloha 1 k vyhlášce č. 17/1978 Sb.

Seznam pracovních činností, pro které mohou organizace uzavřít při práci v tuzemsku i v zahraničí pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění

Skupina A

1. Práce v dolech s nebezpečím

- horských otřesů a průtrže uhlí a plynů,

- nepředvídatelných průvalů vod, kuřavky nebo tekutých písků

- s možným ohrožením života pracovníků - v podzemí, které nebylo možno potřebným způsobem odvodnit.

2. Záchranné a havarijní práce při živelních pohromách, požárech, výbuších v podzemí nebo na povrchu země, avšak jen, jde-li o

- pracovníky báňské záchranné služby,*)

- příslušníky veřejné a závodní požární ochrany,*)

- členy horské záchranné služby.

3. Práce s vysokým rizikem úrazu výbuchem, požárem i akutní otravou ve výrobě, při zpracování, hromadném skladování, dopravě i zkoušení výbušin, práce s rizikem úrazu výbuchem a požárem při výrobě a zpracování velkého množství uhlovodíkových zkapalněných plynů v bezprostřední blízkosti iniciace požáru (otevřený oheň z pecí apod.) nebo s rizikem exotermní chemické reakce s velkým vývojem reakčního tepla na hranicích výbušnosti při nitraci, oxydaci apod., avšak jen, jde-li o

- pracovní činnosti shrnuté v povolání "výbušinář" nebo "výbušinářský dělník" kvalifikačního katalogu dělnických povolání zvláštní výroby,

- pracovníky provozní údržby výroben výbušin a pyrotechnických provozů,

- pracovníky při delaboraci,

- pracovníky provádějící pyrotechnické práce při likvidaci výbušin a munice, včetně válečné,

- pracovníky při dopravě výbušin,

- pracovníky při oxydaci etylenu vzduchem ve výrobě etylenoxydu.

4. Práce se zvlášť závažným rizikem úrazu a ohrožením života vlivem havárií, avšak jen, jde-li o posádky letadel při zalétávání letadel.

Skupina B

5. Práce spojené se závažným rizikem úrazu s ohrožením života vlivem havárií a nehod, avšak jen, jde-li o

- posádky letadel všeho druhu (s výjimkou posádek letadel uvedených ve skupině A odst. 4),

- pracovníky poštovní letecké dopravy,

- pracovníky provádějící jízdní zkoušky vozidel kolejových, silničních (jednostopých i dvoustopých) a speciálních při vyšších rychlostech nebo v terénu za podmínek překračujících předpisy platné pro jejich řízení nebo provoz (např. předpisy ČSD, ministerstva vnitra),

- pracovníky železničního posunu - včetně vlakových čet manipulačních vlaků, ruční obsluhy výměn a čištění výhybek - na vybraných hlavních tratích a ve vybraných železničních uzlech.

6. Práce spojené s rizikem pádu z výšek, prováděné v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků, visutých sedaček, v závěsu na ochranném pásu a v omezeném pracovním prostoru na pracovní lávce, vesměs ve výškách nad 10 m, avšak jen, jde-li o

- pracovníky na stavbách a generálních opravách výškových budov, průmyslových a speciálních staveb, vysokých pecí, koksových baterií, stožárů rozhlasových a televizních vysílačů, visutých lanovek, továrních komínů a chladicích věží včetně jejich příslušenství (světelné i barevné signalizace, hromosvodů apod.),

- pracovníky při montáži radiových a televizních zařízení a dalších telekomunikačních pracích na stožárech,

- pracovníky při montážních pracích na stožárech velmi vysokého a vysokého napětí,

- pracovníky při trhání šišek v korunách vysokých stojících jehličnatých stromů,

- pracovníky při sanacích zvětralých skalních útvarů a poškozených staveb,

- pracovníky při opravách a údržbě námořních lodí.

7. Práce s vysokým rizikem akutních otrav v důsledku nedychatelnosti prostředí vlivem krajně nebezpečné koncentrace škodlivých a jedovatých látek, kdy maska s filtrem spolehlivě nechrání a je nutné použít i zvláštních dýchacích přístrojů se vzduchem stlačeným v lahvi, dálkových dýchacích přístrojů hadicových a podle potřeby i ochranného oděvu, avšak jen, jde-li o

- pracovníky při zaslepování a odslepování plynovodního potrubí s generátorovým plynem, svítiplynem apod.,

- pracovníky při čištění nádrží, cisteren apod., od chemických lučebnin zvlášť nebezpečných jedů.

8. Práce s vysokým rizikem popálenin v důsledku vysoké teploty pracovního prostředí s vysokou koncentrací škodlivých nebo jedovatých plynných látek, kdy je k ochraně zdraví třeba použít mimo izolační přístroj též speciální ochrany těla (např. kovového skafandru s nehořlavým teploizolačním oblekem, azbestového ochranného obleku apod.), avšak jen, jde-li o

- pracovníky při havarijních vnitřních opravách žáruvzdorných vyzdívek pecí různé konstrukce,

- pracovníky při havarijních vnitřních opravách chemických reaktorů pro syntézu, štěpení apod.

9. Práce pod vodou za zvýšeného tlaku vzduchu, při níž je nezbytné používat potápěcího přístroje s přívodem přetlakového vzduchu hadicí, dýchacího přístroje se vzduchem stlačeným v lahvi, kyslíkového přístroje s regenerací vzdušnin nebo jiných zařízení pro práci pod vodou, avšak jen, jde-li o

- pracovníky při záchranných pracích,

- pracovníky při údržbě přehradních hrází a jiných vodohospodářských děl a zařízení,

- pracovníky v kesonech při stavbě vodních děl,

- speleology.

10. Práce s vysokým rizikem závažné radiační nehody nebo havárie, akutního úrazu vlivem ionizujícího záření gama nebo korpuskulárního záření alfa a beta, avšak jen, jde-li o

- pracovníky při instalaci a údržbě velkých gamaozařovačů (několik set curie a výše),

- pracovníky v primárním okruhu jaderných zařízení - reaktoru (za hygienickou smyčkou v tzv. aktivní zóně),

- pracovníky při přepravě vyhořených aktivit - zbytků jaderného paliva,

- pracovníky v hlubinné těžbě sedimentačních ložisek radioaktivních surovin s rizikem výronu radonu a vody za podmínky použití celotělní ochrany a izolačního přístroje.

*) Včetně dobrovolníků z řad pracovníků organizace.

Příloha 2 k vyhlášce č. 17/1978 Sb.

Seznam zemí s mimořádně obtížnými podmínkami, do kterých vyslané pracovníky mohou organizace pojišťovat

Zeměmi s mimořádně obtížnými podmínkami jsou:

a) Afrika, s výjimkou Alžírské republiky, Jihoafrické republiky, Tunisu a Maroka,

b) Střední Amerika, včetně Karibské oblasti, s výjimkou Mexika a Kuby,

c) Jižní Amerika až po 30° jižní šířky, s výjimkou měst Sao Paolo a Rio de Janeiro,

d) Asie, s výjimkou Japonska, Izraele, Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a asijské části Svazu sovětských socialistických republik a s výjimkou města Ankary,

e) Arktida a Antarktida,

f) Oceánie (celé území).

Přesunout nahoru